Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH : 0962515960 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
00:24 – 3.0M
11:40 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
01:10 – 3.1M
11:09 – 1.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
23:59 – 2.7M
13:45 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 05H00 KHOÁI THÀNH FRANCESCO 9.28 210 52,906 F0 – HL2 TR
2 11H30 TUẤT TIỄN NHA BE 10 5.0 108 4,760 B12 – F0 P H2
3 20H00 21H00 THANH B QUYỀN PETROLIMEX 09 11.0 175.9 25,400 F0 – B12 P.CLUC H2                X2
4 11H30 13H00 SƠN SUMA TERA EXPRESS 8.5 215.40 54588 FO – HM2.4 H2     H6      H2
5 11H30 20H30 KIÊN ĐỨC NAM SON 66 4.2 111.54 3752 HM1.6 – XMTL NM6 – H8 H2                  H8
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZHONG CHANG YU SHENG XIN DONG GUAN 3 LEVIATHAN FLC HARMONY