Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH :  PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG B: 0965427068 MR SẢN – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
04:00 – 3.5M
17:00 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
04:21 –  3.6M
16:00 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 15H30 16H30 NAM DONG BAC 22-08 5.1 146.00 10915 HM2.1 – HG H2
2 18H30 THAO CUU HAI PHUONG SEA 6.2 92.25 2989 HG7.1 – FO H1    H1
3 21H00 BINH PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8542 B12 – HL P – CL6 H2            H1
4 21H00 CUU NHA BE 06 6.6 107.48 4158 FO – B12 P          H1   H2
5 08H00 THUAN  DONG BAC 22-08 5.1 146 10,915 HG7.1 – HM2.1 H1       –    TL
6 00H00 01H00  SON  CUU  YARA 4.4 145.5 11,573  CM – SN  HP01.TP02  X3
7 00H30 02H00  CUONGC  MARITIME PROSPERITY 13.02 199.98 34,777  F0 – HN1.5  TL – H6.T2 – X2
8 03H30 05H00  THANHB  OBE QUEEN 9.6 182.93 30,211  F0 – CL3  CL6.HL8  TR     –     X2
9 02H00 03H00  CHAU  HIẾU  TAN BINH 259 4.5 175.53 19,789  NOSCO – F0  HP01.TP03  X3
10 06H00  CHAU  HIẾU  TAN BINH 259 4.5 175.53 19,789  F0 – CL6  CL6.HL8                  X2
11 03H00  KHOAI  DONG BAC 22-08 5.1 146 10,915  DTHL – HG7.1  CL6.CL8  H1
12 06H00  PHAI  KIEN  QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971  PVOIL – F0  GD68  H1     –     H2
13 22H30 THUAN ALEXANDER 3.0 51.5 498 CLUC –  F0  H2
14 10H30 11H00 TRUONG  VINALINES GREEN 6.3 185.73 25,939  HL1.2 – F0  H2    H6
15 15H00  TRUONG  ZHE HAI 520 6.5 189.99 30,171  F0 – HN2.9           H6.T2 – X2
16 06H00 07H00  ANH  HTK PHOENIX 5.6 169.37 17,019  F0 – HL3.1  H2
17 00H00 01H30  HUNG  RUI NING 8 12.6 190 32,460  HN1.3 – F0  X2 – T2.H6 – TL
18 03H30 04H30  MUOI  TAN BINH 79 9.5 100.59 6,381  F0 – HL3.5  TR
19 10H00  HIỆU  STAR 26 4.0 89.56 2,917  HG – XMHL  NM6  H2       –    H1
20 20H30 THẠO VTB 36 3.2 91.94 2,999 F0 – HG           H1    H2