Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
06:07 – 3.7M
19:14 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
06:10 – 4.0M
18:50 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 – 4.3M
18:28 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 02H00 HÀ C NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – B125000DWT P H5 – TA – H2
2 04H00 06H30 TÙNG A STAR CRIMSON 8.5 199.98 34,776 F0 – CL5 HL8.NM6.CL6 TR      –    H2
3 00H00 01H00 QUYỀN GRIFFIN 5.6 139.91 13,069 F0 – CL4 NM6.CL6 H5 – TA – H2
4 01H00 02H00 NAM HTK MIGHTY 3.8 186.4 33,828 SN – CTAU 1HL TP2.TP3.ST1 X1
5 00H00 02H00 TRƯỜNG SCARLETT MANX 4.7 199.9 35,606 F0 – SN TP2.TP3.ST1 H5 – TA – X3
6 05H30 HÀ A TRUONG LONG 01 9.4 228.38 44,452 CL5 – F0 CLUC.HL8.CL6 H2  -TR
7 01H00 THANH A PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,400 B12 – HL1.3 P.CLUC TR     –     H5
8 00H00 02H30 LINH PETROLIMEX 18 8.5 175.9 25,400 HL1.2 – B12 P.CLUC H5     –     H2
9 09H30 HÁ A PANORAMA 13,5 228,99 44.261 F0    –   HL3,3           TR
10 14H00 14H30 TIỄN YOSHIN 5,2 135 7,521 F0     –   XMTL CL,NM6 H5    –     H2
11 14H30 BÌNH KENYO 6.5 114.13 4,436 XMTL  –    F0 HG,NM6 H2     –    H5
12 17H00 KIÊN HAI NAM 36 2,2 89,98 2.487 CL2    –   F0 HG X3     –     H2
13 17H00 18H00 THẠO NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – HM1.2 H2
14 23H00 TUẤT NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – HM1.1 P X3     –     TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GISCOURS MERLIN