Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH  : 0962515960 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
07:00 – 3.7M
19:48 – 0.3M
HON GAI TIDE TABLE
07:00 – 3.9M
19:26 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
07:13 – 4.3M
19:02 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 TRƯỜNG STELLAR STREAM II 10.7 199.9 40,253 CL3 – HL HL8.NM6.CL6 X3 – TA
2 07H00 HÀ A FENG MAY 10.5 229 46,990 HL2 – CL7 CLUC.HL8.CL6HT          H2 – X3
3 05H30 07H00 HIẾU A BBG KUANTAN 10.2 228.9 43,987 F0 – HL2 H2 – TA.H2
4 08H00 TRƯỜNG AURORA LIGHT 7.6 203.5 46,422 F0 – CL3 HL8.NM6.CL6         TA – X3
5 12H00 13H00 HÀ B PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.CLUC TR    –     X1
6 11H00 NAM PETROLIMEX 18 7.5 175.9 25,400 B12 – HM2.1 P.CLUC X3     –     TR
7 06H00 07H00 THANH A QUYỀN GISCOURS 12.6 189.99 31,117 FN4 – F0 NM8 X1 – TL
8 00H00 01H00 NAM ITAMOS 11.24 199.9 35,596 HL3.1 – HP3 TR
9 11H00 THANH A QUYỀN MERLIN 11.0 189.9 27,980 HN1.3 – F0         TL – X1
10 05H30 06H00 TÙNG A AQUAHOPE 12.5 288.97 89,728 HM2.6 – F0 H2
11 09H00 TÙNG A AQUAHOPE 12.5 288.97 89,728 F0 – HN1.7 NM8         TL – X1
12 11H00 HIẾU A CARIBBEAN SPIRIT 9.2 179.9 22,402 HL1.1 – F0           H2
13 04H00 HÀ A LEONIDAS 8.3 199.9 36,300 CL7 – F0 HL8.NM6.CL6 X3 – TA.H2
14 15H00 17H00 TRƯỜNG DSI PEGASUS 6.95 199.99 34,551 F0 – HN1.6 H5 – TL – X1
15 15H00 18H30 ĐỨC ROYAL 16 3.9 90.98 2,999 F0 – HG H5         – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
DSI PEGASUS AQUAHOPE