Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀ : 0961687555 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
05:20 – 3.7M
18:36 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
06:00 – 3.9M
18:11 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 – 4.3M
17:52 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 02H00 HƯNG FENG MAY 13.5 229.00 46,990 F0 – HL2 H5 – TA.H5
2 04H00 HƯNG AQUAHOPE 14.5 288.97 89,728 F0 – HM2.6 NM6         H5.TA – H5
3 09H00 10H30 HÀ A GREEN PEGASUS 7.1 179.98 32,957 F0 – CL6 HL8.NM6.CL6 TR      –     X1
4 06H00 07H30 CỬU DONG THINH 3.5 98.17 5,552 F0 – HL1.4 H2
5 00H45 02H00 TUẤT FRIO MOGAMI 4.6 135.03 7,367 SN – NEONOSCO TP2.TP3.ST1 X3
6 04H00 TUẤT FRIO MOGAMI 4.6 135.03 7,367 NEONOSCO – F0         TA – H2
7 04H00 05H00 TRƯỜNG HAI NAM 86 3.24 179.99 21,385 SN – CTAU 1TL-CM TP2.TP3.ST1 X3
8 06H30 HÀ C ALAHAS 6.6 116.19 8,615 CL1 – F0 HG.CL6 X1     –     H2
9 07H00 ANH ORIENTAL EMERALD 5.1 137.03 11,289 HG7.2 – CL1 HG.CL6 TR    –      X1
10 00H30 03H00 HIẾU A CARIBEAN SPIRIT 10.85 179.9 22,402 F0 – HL1.1 H5 – TA – H5
11 09H00 TÙNG A SUMATERA EXPRESS 10.3 215.4 54,588 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6 X1     –     TR
12 06H00 06H30 KHỨNG LONG TAN 239 9.9 169.00 16,764 HL3.6 – F0 H2
13 13H00 15H00 SƠN STAR AQUARIUS 6.0 198.00 34255 HN1.6 – FO X1     TL    X1
14 19H00 20H00 BÌNH MY HUNG 2.0 102.79 4089 FO – HG H2             TR
15 19H00 21H00 THẠO KENYO 5.2 114.13 4436 FO – XMTL NM6 – HG H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GISCOURS MERLIN