Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
04:29 – 3.6M
17:56 – 0.3M
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 3.8M
17:25 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
05:24 – 4.1M
17:12 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 03H00 HƯNG MAPLE MARINA 3.8 186.40 22,662 SN – CTAU1TL ST1.TP2.TP3 X1
2 02H00 03H00 HÀ A STELLAR STREAM II 9.1 199.90 40,253 F0 – CL3 HL8.NM6.CL6 H2 – TA – X3
3 04H00 TÙNG A LEONIDAS 9.5 199.90 36,300 HL2 – CL7 HL8.NM6.CL6         TA – X3
4 02H00 06H00 THẮNG B HTK LUCKY 6.0 160.00 16,966 F0 – HL3.5 H2
5 12H00 13H30 KHỨNG ORIENTAL EMERALD 5.1 137.03 11,289 F0 – HG7.2 H5             H2
6 06H00 THUẬN PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.CLUC X3      –    H2
7 07H00 TRƯỜNG PETROLIMEX 09 10.8 175.90 25,400 HM1.5 – B12 P.CLUC         H2 – X3
8 12H00 13H30 KIÊN HAI NAM 36 3.5 89.98 2,487 F0 – CL2 HG H5     –     X3
9 13H00 THUẬN SOL RESILIENCE 5.7 171.99 17,153 HG7.2 – F0 H2     –     H5
10 15H00 TUẤT SAGA SVETA 4.1 79.00 2030 HL1.4 – HM          H5
11 16H00 16H30 KHOÁI ITAMOS 11.28 199.9 35,596 HL3.1 – HL3.1 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GISCOURS MERLIN STAR AQUARIUS