Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG : 0968824688 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 ĐÀO VĂN KIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
04:08 – 3.6M
16:23 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 – 3.9M
16:26  – 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
04:00 – 3.4M
17:13 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 03H00 TRƯỜNG PRT HOPE 5.0 189.99 31,753 CTAU – F0 ST01.TP3 X3 – TA – TR
2 05H00 NAM PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.CLUC         TA – X1
3 19H00 20H00 BÌNH NEWALLIANCE 9 4.0 114.11 7,673 F0 – HG H2     –     H5
4 03H00 CỬU TRUNG THANG 66 7.8 109.98 4,380 XMHL – F0 CL8 H5 – TA – TR
5 CANCEL 10H30 TÙNG A BG BRILLIANCE 10.2 199.9 39,964 CL3 – F0 HL8.NM6.CL6 X1
6 11H00 12H00 THẠO THẾ ALAHAS 5.15 116.99 8,613 F0 – CL1 HG.CL6 H5    –      X3
7 00H00 01H00 NAM CAPRICORN 9.2 177 21,388 HL1.1 – F0 TA – TA
8 14H00 16H00 THANH A MERLIN 6.8 189.9 27,980 FO – HN1.3 X1 – TL – X1
9 22H00 TÙNG A BG BRILLIANCE 10.2 199.9 39,964 CL3 – F0 HL8.NM6.CL6 X1 – TA
10 11H00 16H00 HÀ B AQUAREGIA 4.7 163.04 18,036 HL1.2 – F0 H5
11 19H00 21H00 LINH PETROLIMEX 18 8.5 175.9 25,429 F0 – HL1.2 H2
12 19H00 21H00 KHOÁI PETROLIMEX 09 10.8 175.9 25,413 F0 – HM1.5 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GISCOURS MERLIN STAR AQUARIUS