Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CUỜNG : 0918943893  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
09:00 – 4.1M
21:13 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
10:00 – 4.3M
21:20 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 03H00 THẮNG B TIỄN EGEIRO CYAN 4.5 120.15 8,550 F0 – SN HA18.HA19  H1     TA      X2
2 01H00 02H00 THẠO ĐỨC VIET ANH 01 3.5 92.06 3,430 HM1.5 – XMTL NM6  H1                TR
3 06H00 07H00 HÀ C ZHONG JIE 6.7 100.48 6,049 HM1.2 – CL1 HG  H1                X3
4 06H00 06H30 MƯỜI PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – HM1.5  H1
5 13H00 14H00 QUYỀN PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 HM1.3 – B12 P.CL6  H6                H1
6 13H00 PHÁI HIẾU PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,400 B12 – F0 CLUC.P  H1      H6     TA
7 CANCEL 10H00 CHÂU LUCK FORTUNE 13.67 224.94 39,727 F0 – HM H1
8 06H00 07H00 HÀ A LINH GOLDEN BRIDGE 5.7 176.82 19,717 HM1.1 – HP3  H1
9 01H30 THẮNG A DARYA RAMA 7.7 199.82 35,035 F0 – HM2.4             TL      TL
10 05H30 KIÊN THẾ HOANG SA 268 7.8 99.38 3,329 XMHL – HG7.3 H8  H8                TR
11 00H00 THẮNG A EVER AMPLE 7.3 199.1 40,245 F0 – HM2.5             TL
12 17H00 BÌNH SOUTHERN WEALTH 6,0 91.94 2969 F0 –   HM1.6               H6            H1
13 13H00 14H00 BINH DOLPHIN 18 8,0 101.30 4,963 HL1,2 –  F0 H6   –      H6
14 21H00 23H00 TÙNG A SON SHENG AN HAI 7,0 189,99 32,976 SD  –   HN X3 –   T2  –  X3
15 19H00 20H00 TRƯỜNG KHOÁI EVER AMPLE 7.3 199.10 40245 HM2.5- CL6 HL8 – CL6 TR                  X5
16 21H00 22H00 HƯNG THÀNH DARYA RAMA 7.7 199.82 35,035 HM2.4 – HP4 TL               TR
17 18H00 TUẤT ĐỨC HOANG SA 268 7.8 99.38 3,329  HG7.3 – FO H1
18 18H00 HẠNH TIỄN SUN JIN 6.7 100.79 4380 HG – FO H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BAO JIA SUN WINNER II CEMTEX ORIENT