Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CUỜNG : 0918943893  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 ĐÀO VĂN KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 3.9M
22:01 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
11:00 – 4.1M
22:01 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00 THẠO ĐỨC SOUTHERN WEALTH 6.0 91.94 2,969 HM1.3 – PVOIL NM6  H1                TR
2 06H00 07H00 HƯNG THANH A GOLDEN BRIDGE 5.7 176.82 19,717 HP3 – HP4CM – DARYA RAMA
CL6.CL8.NM6  H1     H1
3 08H00 HƯNG LUCK FORTUNE 13.7 224.94 39,727 F0 – HM2.6           H1.H6 H1
4 10H30 13H00 NAM ATN GLORY 5.5 150.52 14,436 F0 – HM2.4 TR            TL
5 05H00 HIỆU THẾ VIET ANH 01 7.1 92.06 3,430 XMTL – HG2 NM6  TR
6 09H00 11H00 CHÂU THÀNH CEMTEX ORIENT 7.0 239.99 51,905 HN1.7 – F0 HL TKV  X5     T2      X5
7 10H30 11H00 CUU THE MINH TRUONG 18 3.5 91.94 2,999 HM1,1  – XMHL NM6 TR    –  TA
8 10H30 13H00 DONG TIEN PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8542 HM1.5-  B12 P.CL6 TR   –   H1
9 13H00 TUAT PETROLIMEX 14 6,2 128,6 8542 B12  –  F0 P.CL6  TA  -TR –  TL
10 15H30 18H00 HIẾU A & T GOLD 5,8 167,2 15,884 F0  –  HM1.4 H1 – H6 – H1
11 15H30 16H30 PHÁI GOLDEN SUN 8.6 176.62 17,075 F0 – HM1.3 H1 – H6 – H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BAO JIA SUN WINNER II SHENG AN HAI