Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CUỜNG : 0918943893  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 4.2M
20:18 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 – 4.5M
20:24 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 06H30 TÙNG A AFRICAN HORNBILL 6.9 199.98 34,795 F0 – HM2.2  TR     TA
2 07H30 TÙNG A HK DELIGHT 8.25 209.99 49,848 F0 – HM2.5            TA
3 07H00 TRƯỜNG LINH SEA HARMONY 10.3 229.02 44,102 HM2.4 – CL4 CLUC.HL8.CL6HT            H1      X3
4 04H30 05H30 THẮNG A SƠN MICHALAKIS 4.5 185.74 26,003 CTAU – SN TP02+03.HAU19.HP008  X5
5 13H00 14H00 QUYỀN ZHONG JIE 6.7 100.48 6,049 F0 – HM1.2  H1     TA      H1
6 06H00 08H00 HƯNG KHOÁI BAO JIA 6.8 189.96 28,073 SD – FN5 NM8  X2     T2      X2
7 05H30 06H30 THẠO VIET ANH 01 3.5 92.06 3,430 F0 – HM1,5  TR     TA      H1
8 11H00 BÌNH TÙNG D VIEN DONG 09 4.5 102.79 4,089 HG7.2 – F0  TL       TA         H1
9 08H30 TÙNG A GOLDEN BRIDGE 5.7 176.82 19,717 F0 – HM1.1           TA      H1
10 13H00 14H00 HÀ A THÀNH VIET THUAN STAR 5.5 181.50 24,953 F0 – HP2  H1    TA      H1
11 04H30 05H00 TRƯỜNG LINH IKAN PULAS 6.6 199.98 36,075 HM2.2 – HL3.6  H1     H1
12 06H00 TRƯỜNG LINH WHITE FIN 6.65 189.99 33,042 HM2.1 – HL3.4            H1
13 13H00 KIÊN ĐỨC THANG LOI 6668 5.6 81.80 2,745 XMTL – HG H8  H8               TL
14 19H30 21H00 HƯNG THANH A HK DELIGHT 8,25 209.99 49,848 HM2,5  –  CL5 CLUC – HL8 – CL6 – NM6HT TL    –    X2
15 16H00 HIỆU TIEN NHA BE 06 4.5 107,48 4.158 B12 –    F0 P TL        TR
16 18H00 CUU THẾ THANG LOI 6668 5.6 81.80 2,745 HG   –   F0 H1        TR
17 19H30 20H00 THẮNG A THÀNH VIET THUAN 30-03 10.5 178.70 19918 HL3.5 – FO TL    TL
18 22H00 THẮNG A THÀNH AFRICAN HORNBILL 6.9 199.98 34795 HM2.2 – HL          TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BAO JIA SUN WINNER II CEMTEX ORIENT