Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
20:00 – 2.6M
13:04 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
06:29 – 2.7M
15:53 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 THẮNG A NAM SPAR VEGA 7.0 189.99 32,839 F0 – HL1.2              TL           TL
2 08H00 TUẤT KIÊN NHA BE 10 5.0 108 4,760 B12 – F0 P  TR                       H1
3 08H00 08H30 QUYỀN TÙNG D NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 HM2.1 – B12 P  H1                       TR
4 17H00 18H00 PHÁI ĐĂNG SATIGNY 11.2 199.9 36,106 HP4 – F0  H1
5 CANCEL 09H00 VENTURE OCEAN 7.9 179.9 24,991 HG7.2 – F0
6 04H00 05H30 THẮNG A NORSE IJMUIDEN 6.7 179.9 26,272 HM2.3 – F0  TL         TL
7 17H00 17H30 THẮNG B NEW GOLD 6.0 167.2 15,884 HM1.2 – HL3.1TL  H1
8 19H00 HIỆU THE SOUTHERN WEALTH 4.5 91.94 2,969 PVOIL – F0 NM6  TR                      H1
9 11H00 12H30 HÀ A THANH A MEGHINA ENERGY 9.7 189.99 31236 HN2.14 – HN1.8  X2         T2         X2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H00 10H30 MƯỜI LONG PHU 16 6.7 102.25 5,199 F0 – HM2.1  X3          H2        X3
2 15H30 17H30 KHOÁI MAXIMUS I 9.6 148 11,228 F0 – HM2.2  X3  H2  H6  H2  X3
3 00H00 01H00 THẠO MINH TRUONG 18 4.5 91.94 2,999 F0 – HM1.4  X3          H2        X3
4 15H30 17H00 THANH B YING HAO 03 7.0 225.00 41303 FO – SD  X3  H2  H6  H2  X3