Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  3RD WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ : 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
20:00 – 2.6M
10:12 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
20:00 – 3.1M
12:21 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H30 12H00 HIỆU THẾ DONG BAC SUN 3.5 110.06 3,640 HM1.1 – F0  H1
2 16H30 17H30 HẠNH ĐỨC SOUTHERN WEALTH 5.7 91.94 2,969 HM2.6 – PVOIL NM6  H1                  TL
3 10H00 KHỨNG KIÊN LONG PHU 11 5.8 113.98 5,448 B12 – HL1.5 P.NM6  TL                  H1
4 09H30 10H00 CỬU TÙNG D NHA BE 10 7.0 108 4,760 HM1.5 – B12 P  H1                   TL
5 00H00 01H00 TÙNG A LYRIC SUN 6.0 229.02 44,203 HL3.3 – F0  TL
6 20H30 22H00 HÀ B KHỨNG HAPPY DELTA 7.1 156.93 14,784 HM – HG7.3  TR                  TL
7 18H30 20H00 TRƯỜNG SƠN WEI QIN 11.7 224.94 37,695 HN1.7 – F0 NM8  X5       T2       X5
8 08H30 10H00 CHÂU XIE HAIYONG FENG 6.4 189.90 29499 SD – HN1.2  X5       T2       X5
9 20H30 21H00 HƯNG THANH A GLORIOUS HIBISCUS 8.3 210.00 49,097 HM2.4 – CL6 CLUC – HL8 – CL6  TR                  X5
10 23H30 BÌNH TÙNG D ORIENT KING 9.48 119.93 9,943  CL7 – FO HG – H8  H8                  TR
11 20H30 21H00 ĐĂNG MP ATLANTIC 5.2 157.5 13,713 HM1.3 – HL3.6  TR                  H1
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 05H30 THANH B GLORIOUS HIBISCUS 8.3 210.00 49,097 F0 – HM2.4  X3  H1   TA     X3
2 04H30 06H00 NAM MP ATLANTIC 5.2 157.5 13,713 F0 – HM1.3  X3  H1   TA     X3
3 04H30 06H00 ĐÔNG NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – HM2.1  X3  H1   TA     X3
4 08H30 11H00 THẠO QUANG ANH GM 5.7 91.94 2,971 F0 – HM1.5  X3  H6   H2     X3
5 08H30 09H30 KHOÁI HAPPY DELTA 7.1 156.93 14,784 F0 – HM2.5  X3  H6   H2     X3
6 14H30 THANH B CAPE MOSS 7.7 212.60 35878 CL4 – FO HL8 – CL6 – CL8 X3     H6 H2     X3