Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  3RD WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG : 0358504214 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 3.0M
08:20 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
20:00 – 3.1M
09:59 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H00 21H30 HƯNG HIẾU SHANDONG FU YI 9.0 229 44,120 HM2.1 – CL3 CLUC.NM6.CL6HT  H2                  X5
2 09H00 09H30 TUẤT TÙNG D LONG PHU 11 7.0 113.98 5,448 HM1.3 – B12 P.NM6  H2                  TL
3 04H00 05H00 THẮNG A VOSCO SUNRISE 10.72 190 31,696 HP2 – F0  TR
4 21H00 22H00 CHÂU SON PRINCESS PACIFIC 8.51 199.96 41,311 HM2.2 – CL6 CLUC.HL8.CL6  H2                   X5
5 21H00 21H30 PHÁI THANH A VENTURE OCEAN 7.0 179.9 24,991 HM1.4 – HG7.3  H2                   TL
6 21H30 QUYỀN TÙNG D PHC MARITIME 7.2 100.64 6,181 CL1 – F0 HG  X5                   H2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 19H30 20H30 HIỆU SOUTHERN WEALTH 5.7 91.94 2,969 F0 – HM1.3  X3         H1          X3
2 07H00 08H00 HA A VENTURE OCEAN 7.0 179.9 24,991 F0 – HM1.4  X3  H1  TA
3 09H00 HA A PRINCESS PACIFIC 8.51 199.96 41,311 F0 – HM2.2                TA
4 15H30 HA A XIE HAI YONG FENG 6.4 189.99 29,499 F0 – SD                TA  H1  X3
5 04H00 05H00 ĐÔNG NHA BE 10 7.0 108 4,760 F0 – HM1.5  X3          H1        X3
6 09H00 11H00 THANH B CAPE MOSS 9.2 212.6 35,878 F0 – CL4 HL8.CL6.CL8  X3     H1   TA     X3