Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2NDWATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ : 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN – X2 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 3.3M
06:55 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
19:00 – 3.4M
08:00 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 14H00 16H00 PHÁI SƠN WEI QIN 9.7 224.94 37,695 HN2.3 – HN1.7  X2       T2      X2
2 17H00 TRƯỜNG THANH A CHINA EXPRESS 10.9 215.40 57,934 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6  X5                  TL
3 00H00 CỬU KIÊN VSG GLORY 5.5 100.7 6,290 HG1 – F0  H2                 TR
4 12H30 13H00 THẮNG A KHOÁI ROSTRUM 10.3 199.95 36,416 HL3.1 – F0  H2
5 06H00 BÌNH TÙNG D NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0 P  H2
6 15H00 ANH MƯỜI PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.CLUC  TR                  H2
7 12H00 KHỨNG TÙNG D ALPHA 4.0 105.67 4,355 CL5 – F0 HG  X2                  H2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 16H00 17H00 DONG LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 F0 – HM1.3  X3 H1 TA H1 X3
2 20H00 22H00 HÀ A SHANDONG FU YI 9.0 229.00 44,120 F0 – HM2.1  X3 H1 TA H1 X3