Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG B : 0358504214 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
13:00 – 2.0M
05:08 – 1.7M
HON GAI TIDE TABLE
14:11 – 2.3M / 01:00 – 2.2
06:51 – 2.0M
CAM PHA TIDE TABLE
15:00 – 2.8M / 02:25 – 2.1M
06:25 – 2.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 THANHB PG AMBITION 10.3 210 43,591 CL6 – F0 CL6.HL8.NM8 X3 – TP – H2
2 00H00 02H00 KHỨNG PHUONG DONG 06 9.3 157.5 13,706 HL3.5 – F0 H2 – TP – H2
3 08H00 09H30 THẮNGA BATIS 10.1 189.99 31,117 F0 – HP4 H1 – TP.H1
4 00H00 01H00 BÌNH TRUNG THANG 66 3.0 109.98 4,380 F0 – HG H2           H1
5 13H00 THẮNGA PACIFIC SARAH 12.0 291.5 94,970 HM2.6 – F0   H1.TP – H1
6 13H00 14H00 MƯỜI PETROLIMEX 20 9.0 146 11,662 F0 – HM1,4 H2
7 13H00 15H00 TRƯỜNG SHUN TONG 8.0 229 44,112 HL3.6 – CL7 CL6HT.HL8.Cluc H2     –     H1
8 08H00 09H30 HẠNH PHC MARITIME 5.0 100.64 6,181 F0 – CL1 HG H1     –     X2
9 03H00 THUẬN BITUMEN SHOURI 4.5 96.5 3,609 CL1 – F0 HG.NM8 X3 – TP – H2
10 10H00 HIỆU NHA BÈ 11 5.0 109.6 4,552 B12 – F0 P H2     –     H1
11 13H00 15H00 TÙNGD LENA+KIEV 3.2 87.38+20.41 3,779+140 F0 – HM1.5 H2
12 06H30 08H30 THẠO MINH QUANG 6.0 98.9 2,810 HN1.7CM – HN1,4 HL TKV X2 – TL – X2
13 13H00 15H00 TUẤT LONG TAN 168 3.6 91.94 2,684 F0 – XMHL CL8 H2     –     H1
14 18H00 19H00 CỬU LONG PHU 16 6.9 112.37 5,199 F0 – HL H1
15 14H30 16H00 ĐÔNG MINH QUANG 6.1 98.9 2,810 HN1.4 – F0 X2 – TL – X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VOSCO UNITY GREAT WENCHAO MARANMERCHANT