Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNGD : 0965427068 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
22:00 – 2.0M
12:54 – 1.6M
HON GAI TIDE TABLE

09:28 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
01:00 – 2.6M / 15:00 – 2.3M
22:00 – 2.0M / 08:37 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 TRƯỜNG TAI KINGDOM 6.5 228.41 47,043 CL3 – F0 CL6.NM8.Cluc X2     –     H1
2 01H00 02H00 A MYRTO 10.4 228.99 43,012 HL2 – CL5 CL6.HL8.Cluc H1     –     X2
3 01H00 02H00 HIỆU VANDON OAK 7.4 100.7 4,560 F0 – HL1.3 H1
4 14H30 17H00 SƠN VOKARIA 12.7 199.9 36,551 F0 – HL2 TP     –     H1
5 14H00 LINH SUN GOLD 6.0 185.74 26,060 F0 – HL3.1         H2
6 11H00 13H00 LINH STONY STREAM 9.0 199.95 36,332 HP4 – F0 H2 – H2
7 15H00 B PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.Cluc X3     –     H2
8 14H30 15H30 TUẤT NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – B12 P TP     –     X3
9 14H30 15H00 CỬU PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 HL1.4 – F0 TP     –     H2
10 04H30 06H00 QUYỀN HIẾUB MINH QUANG 4.0 98.9 2,810 HN1.2 – HN1.7CM HL.TKV X3 – TL – X3
11 10H00 ĐÔNG THẾ HAI MINH 09 3.6 86.2 2,544 CL2 – F0 NM8 H2    –      H2
12 14H30 THAO THANH PHAT 03 3.2 74,35 1,597 HG – F0 TP    –      H2
13 18H00 20H00 HƯNG LONG QUAN 6.5 235 52,709 HN1.8  –  F0 HLTKV X3 – TL – X3
14 18H00 MƯỜI VU GIA 15 6.5 89,82 2,223 XMTL –   F0 NM8 H2     –     H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VOSCO UNITY GREAT WENCHAO MARANMERCHANT LONG QUAN