Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH. ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966  2ND WATCH;LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 3RD: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN.0984829575 NGUYỄN VĂN SẢN.0934385589
HON GAI TIDE TABLE
15.00 :      2,8M
00:15     – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
22:22 -3.5M
09. 00- 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
14:00 – 2.5M
03:50 -1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 14H00 15H00 HẠNH DAI TAY DUONG 36 3.2 91.94 2,989 F0 – HG H1     –     H2
2 23H0011/6 00H00 THUẬN HẠNH PETROLIMEX 20 9.3 146,6 11662 HM1.4 – B12 P.CLUC H2     –     X2
3 05H00 06H30 MƯỜI MP ALANTIC 5,8 157,5 13,713 F0 –  HL3.6 H1
4 23H0011/6 01H00 BÌNH THAO KENYO 5.20 114.00 4436 F0 – XMTL HG .H8 H2 – TP – H8
5 19H00 20H30 HIỆU THẾ VIET TRUNG 135 6.0 95.1 2,917 F0 – HL1.2 H2
6 10H00 11H00 TÙNG D QUANG ANH GM 4,2 91,94 2,971 F0 – PVOIL HG H2     –     X3
7 10H00 12H00 HÀ A PAUL OLDENDORFF 14,5 254 64.769 F0 – HM2.6 CL8 H2 – TP – H2
8 05H00 06H00 HIEU A PROSPERITY 102 9.6 178.04 26,094 HP3 –  HL3.5 H1
9 14H00 15H00 THAO LENA+KIEV 3.2 87.38+20.41 3,779+140 HM1.5 – HM2.6CM NM8 H1 – H1
10 19H00 19H30 LINH PRINCESS KATHERINE 6.5 225 39,964 HL3.3 – HM H2
11 19H00 23H00 KHỨNG HTK LUCKY 6.0 169.26 16,966 HL1.1 – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VOSCO UNITY GREAT WENCHAO MARANMERCHANT