Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN VAN SON.0974057082 NGUYEN VAN SAN.0934385589
HON GAI IDE TABLE
02H27 -3.4M
14H06- 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
03H11-  3.9M
14H36  -0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 10H00 KHOAI HONG LI 6.4 169.5 15,932 F0  –  HP2  TL
2 23H0010-1 02H00 HIẾU THANG B GEELY 5.5 158 13,625 F0  –  XMTL CL6,GD68 TR      TP     H2
3 05H00 06H30 CUONG C BULK DRACO 9.5 199.99 38,216 F0  –  CL5 CL.HL,NM6  H2     H6     X3
4 02H30 05H00 HA B KHUNG HAO HUNG 01 8.6 153 18,203 F0  –  CL2 NM,CL8  H6              X3
5 23H0010-1 01H00 THANG A LEO OCEAN 13.0 199.98 34,800 F0  –  HN1.6  TR  TP T2  X3
6 01H00 CUU BAO KHANH 19 9.1 98.17 5,445 XMTL –  HM1.4 NM6. HG  H2              TP
7 08H00 08H30 NAM THUAN PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 HL1.5  –  B12 P.CLUC  TL               H2
8 08H00 HANH PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 B12  –   HL1.5 P. CL6  TL               H2
9 01H00 03H00 ANH YUAN SHUN 9.2 169.26 16,936 HN2.1  –  F0  X3  T2 H6  H2
10 06H00 THAO DUC TONG MAO 2 3.6 87 2,268 CL5   –  F0 HG  X2              H2
11 13H00 14H00 HIỆU KIEN MILDER 2.5 50.58 980 F0  –  CLUC  H2
12 05H00 06H00 DANG VICTORIA 9.9 169.51 15,932 HL3.4  –  F0  H2      H6    H2
13 17H30 18H00 MUOI PETROLIMEX 14 HL  –  F0 H2
14 22H30 23H00 LINH BAO HENG 9,8 169,03 16,761 HP3  –  F0 H2