Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1RD WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 3ST WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOANG MINH  TUNG D.0965427068 VU DINH MINH – X2: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
03H17 -3.8M
15H18- 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
04H01-  4.2M
15H41  – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 06H00 THANH B STAR CALYPSO 11,00 228,99 43,100 HL2  – CL7 CLUC.HL.CL6.HT TL  –  X2
2 12H30 SON PETROLIMEX 15 5,6 159,9 13,468   B12   –    F0 P,CLUC TL – H1
3 05H00 HUNG MODEST SW 6.5 225 40.023 CL7  –  F0 CLUC.HL.CL6.HT X2   –   TL
4 04H30 05H00 TRUONG CENTENARIOFORZA 10,30 189,99 31754 HL3,1 – HP4 TL
5 09H00 BINH DUC WIN STARS 4,0 77,8 1,837 CLUC – CL4 H1
6 07H00 TRUONG CUMA 6.5 228,99 42.887 HL3,3  –  F0 TL
7 02H00 03H30 TUNG A JEWEL OF SOHAR 8,5 190 31,572 HN2.7 – HN2.5 X3 -T2 – X3
8 06H00 THAO KIEN YULONG 2,8 45,00 400 CLUC –  F0 H1  –  TL
9 11H30 12H30 THUAN NHA BE 08 6,6 105 4,432 F0   –  B12 P H1 – TL
10 04H30 05H00 THANG A LARA 8,50 190 31,532 HL1.2 –  HL3.1 TL
11 15H00 HIỆU KIEN HOANG SA 68 6.0 106.18 3,621 HG7.2 – F0 TL
12 17H00 THANG B TUAT NEXUS 5.5 112 5,371 CL2 – F0 GD68.H8 H8 – TL
13 15H00 16H00 QUYEN VICTORIA 08 4.0 91.94 2,995 F0 – HL1,15 TL
14 18H00 KHUNG WIN STARS 4.0 77.8 1,837 CL4 – F0 X2 – TL
15 19H00 TUAT THANG B BAO KHANH 19 9,1 98.17 5.445 HM1,4  –  F0 TL