Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 3 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 3RD WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG NGỌC HÀ : 0366789012 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
04:21 – 3.4M
18:21 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE
04:22 – 3.6M
18:34 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
05:19 – 3.7M
19:48 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 KHOÁI THẮNG B MELATI 3 9.8 177.15 22,116 F0 – CL2 HL8.NM6 H3              X3
2 00H00 TUẤT TRUNG JIAN YANG HUA HAI 4.0 112.11 4,675 CL5 – F0 HG.H8 H8              H3
3 00H00 02H30 CHÂU STAR BOVARIUS 12.9 199.9 34,584 F0 – HL2 H3
4 01H30 03H00 TRƯỜNG STAR MISTRAL 13.4 199.99 35,812 HN1.8 – F0 X3 – TL.H6 – TR
5 03H30 05H00 THẠO CHANG DA 368 7.0 122 5,625 F0 – HL1.2 TR  –  H6  –  TR
6 15H00 THANH A ĐÔNG PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,413 B12 – F0 P.HL8 H2             H5
7 14H00 15H00 HA C LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 F0 – B12 P.NM6 H5             H2
8 17H00 18H00 QUYỀN PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – HM1.5 H3
9 00H00 01H00 THẮNG A BEGONIA 10.94 199.9 34,618 F0 – HL3.3 H3
10 11H00 TUNG D HAI NAM STAR 6.5 98 2,671 XMTL – F0 H8 H8              H2
11 17H00 18H00 LINH TJ VANDA 8.8 188.5 29,398 HM2.6 – F0 H3
12 21H00 HIẾU B HE CHENG 3 4.2 96.5 2,982 CL1 – F0 HG X1               TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ONE SHINE DELTA AVON SOPHIA