Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 3 Năm 2024

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM TRUNG VĂN : 0967041179 MR HÙNG – X3 : 0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE
03:24 – 3.6M
17:04 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
03:27 – 3.8M
16:59 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
04:18 – 4.0M
17:40 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H3008-03 00H00 HIẾU B HA D LENA+KIEV 3.2 87.3+20.4 3779+140 HM2.6 – F0 NM6.KIEV H5
2 10H00 12H30 HIẾU A BÌNH ONE SHINE 10.4 189.9 27,011 F0 – HN1.5 H3 – H6.TL – X3
3 12H30 HA B THUẬN ATHINOULA 8.43 229 43,022 F0 – HP3         H3.H6- H3
4 21H3008-03 00H00 ĐỨC ALL MARINE 09 5.5 84.24 1,992 F0 – PVOIL HG H5            X5
5 14H00 THẾ TRUNG ALL MARINE 09 3.6 84.24 1,992 PVOIL – F0 HG X2            H2
6 21H3008-03 00H00 LINH ANH PETROLIMEX 09 9.8 175.9 25,413 HM1.3 – B12 P.HL8 H5            H2
7 08H00 09H30 THANH B BALTIMORE 8.8 288.97 89,523 HN1.7 – F0 HLTKV X3 – TL – X3
8 10H00 11H00 HA B THUẬN TJ VANDA 11.9 188.5 29,398 F0 – HM2.6 H3 – H6.H3
9 08H00 SON TUAT AUDREY SW 9.8 175.53 19,819 HL3.5 – F0         TR   TR
10 01H00 KHOÁI ANGLO SAXON 11.9 249.88 64,977 HM2.6 – F0          H5
11 09H00 BINH IBT TANGGUH 7.8 111.58 4,972 XMTL – F0 NM6.CL6 H5    H6
12 02H00 TUNG D HA D XIN ZHOU HAI 4.0 98 2,959 CL1 – F0 HG X5 – H6 – TR
13 04H30 05H00 THẾ TRUNG HE CHENG 3 5.0 96.5 2,982 F0 – CL1 HG TR           X3
14 04H30 05H00 SƠN EVER ALLIANCE 8.88 185.78 32,309 HP3 – HL3.1 TR   TR
15 10H00 THẮNG B HAI NAM STAR 3.5 98 2,671 HG – XMTL H8 H2          H8
16 10H00 11H30 TÙNG A SOPHIA 11.4 229 46,982 HM2.5 – F0 H3    H3
17 13H00 TÙNG A GERASIMOS 9.5 228.99 43,024 HL3.3 – HL3.4          H3   H3
18 19H00 21H30 CỬU HÀ C T&T GOLD 6.0 167.2 15,884 F0 – HL3.1TL H5  –  H6  –  H5
19 19H00 21H00 HƯNG SOPHIA 11.26 229 46,982 F0 – HN1.7 NM8. HL TKV H5  –  H6.TL – X3
20 19H00 21H00 TIỄN NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – HL1.3 H5  –  H6  –  H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ONE SHINE DELTA AVON STAR MISTRAL