Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CUỜNG : 0918943893  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 ĐÀO VĂN KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
07:00 – 4.1M
19:09 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 – 4.5M
19:24 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 TRƯỜNG SƠN BON VOYAGE 11.7 225 37,550 HN1.8 – F0 NM8             T2      X3
2 04H00 05H00 HƯNG KHOÁI SSL VISAKHAPATNAM 4.5 193.03 18,602 SN – CTAU 1 TP02.TP03.HAU35  X5
3 05H30 07H00 HÀ A WHITE FIN 6.65 189.99 33,042 F0 – HM2.1  TL
4 06H00 BÌNH TÙNG D FU OCEAN 8.3 129 6,689 XMTL – F0 CL8.H8  H8                TL
5 07H00 KIÊN THẾ QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL –  F0 NM6  TR                TL
6 08H00 09H00 THẮNG B THUẬN DONG BAC 22-01 3.6 146.28 11,976 SN – F0 HA18.HA19  X5     TA      TR
7 08H30 10H00 HIỆU EGEIRO CYAN 5.5 120.15 8,550 F0 – HM1.5  TR     TA      TR
8 08H30 10H00 CHÂU SEA HARMONY 10.3 229.02 44,102 F0 – HM2.4  TR     TA
9 11H00 CHÂU IKAN PULAS 6.6 199.98 36,075 F0 – HM2.2            TA
10 12H00 CHÂU BAO JIA 6.8 189.96 28,073 F0 – SD            TA      TR
11 05H30 07H00 TÙNG A HIẾU PETROLIMEX 09 10.0 175.9 25,400 HM2.1 – B12 CLUC.P  TL                TL
12 05H30 08H00 CỬU TIỄN SUN JIN 4.5 100.79 4,380 HM1.1 – HG7.1  TL                TL
13 08H30 10H00 TUẤT ĐỨC HOANG SA 268 3.5 99.38 3,329 HL1.15 – XMHL H8  TR               H8
14 20H30 21H00 DONG TIỄN NHA BE 06 6,6 107,48 4.158 HM   –  B12 P TL          TR
15 17H00 HANH TÙNG D PTS HAI PHONG 03 5.5 97,16 4,120 B12 –    F0 P TR              H1
16 16H30 17H00 HA C EGEIROCYAN 5,5 120,15 8,550 HM 1.5    –  F0 H1
17 20H30 22H00 KHUNG HTK LOTUS 9,9 169,26 169,60 HL3,6  –  F0 TL
18 17H00 THẠO THẾ THANG LOI 6668 2.3 81.80 2745 HG – XMTL H8 TR               H8
19 20H30 MƯỜI ĐỨC VINH HIEN 69 7.0 79.80 2616 HG7.3  – FO TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SUN WINNER II CEMTEX ORIENT