Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
22:00 – 2.7M
10:29 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
23:00 – 3.0M
09:44 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
23:20 – 3.1M
09:21 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 TÙNGD HIẾUB HAI NAM 19 5.1 94.25 2,734 XMHL – F0 H8 H8 – TA – H2
2 03H30 05H00 NAM PROSPERITY 102 11.1 185.7 26,094 F0 – HP3 H2 – TA – H2
3 09H00 11H00 THAO ĐỨC HAI MINH 09 3.2 86.2 2,544 F0 – CL2 NM6 H1       –   X3
4 17H00 ĐÔNG NHA BE 09 4.8 105.9 4,250 B12 – F0 P X3 – H1
5 20H00 ĐÔNG LONG PHU 09 5.5 107.78 4,409 F0 – B125000 P         H1 – X3
6 17H30 20H00 HƯNG PACIFIC SARAH 14.5 291.5 94,970 F0 – HM2.6 CL8 H2 – TA –  H2
7 17H30 22H00 THANG A GREATWENCHAO 7.0 225 40,085 F0 – HN1,6 NM8 H2 – TA.TL – X3
8 17H30 18H00 HIỆU THẾ SHUN HANG 3.5 67.24 1,188 HL15 – F0 H2      –      H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GREATWENCHAO MARANMERCHANT LONG QUAN