Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893  2ND WATCH:ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 3RD: PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG; 0389127932 ĐÀO VĂN KHIÊN 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
22:00 -3.3M
09:16 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
22:22 -3.5M
09:00- 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
21:18 – 3.0M
09:44 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 05H00 SƠN SHUN TONG 9.28 229.00 44,112 F0 – HL3.6 H1 – TA – H1
2 21H00 TRƯỜNG SUMATERA 10.9 215.40 54,488 CL6 – F0 HL8.CL6.NM6 X1     –     H1
3 06H30 HÀ A ELONA 6.80 229.00 43,987 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6 X1           H1
4 03H00 BÌNH TIỄN SALINA 6.5 127.68 7,321 CL2 – F0 NM6.H8 H8 – TA – H1
5 16H00 HIỆU THẠO NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B125000 – F0 P X1     –     H2
6 20H00 21H00 QUYỀN NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B1240.000 P H1     –     X3
7 21H00 CỬU TIẾN PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8,542 B12 – HL1,4 P.CL6 X1    –      H1
8 12H30 KIÊN THẾ DAI TAY DUONG 25 3.6 91.94 2,989 HG – F0 H2
9 16H00 KIÊN THẾ HAI JIE 3.88 85.2 2,574 HM1.4  –  F0          H2
10 20H00 21H00 HƯNG PG AMBITION 7.2 210 43,591 F0 – CL6 HL8.CL6.NM6 H1- TA – X3
11 21H30 23H00 KHOÁI PILION 10.2 189.99 32,210 HN1.3 – F0 X1 – TL – X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PILION MARANMERCHANT LONG QUAN