Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ND WATCH:  TO MINH THANG – 0976264689 2ST WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG- 0918636186 3RD WATCH: DAO VIET HOANG- 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DAO QUOC BINH;  0965705386 NGUYEN VAN SAN- X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
0200– 2.8M
1154 –  1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
0203–  2.8M
1000 –  1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 05H00  TUNG A  RED FIN 7.1 189.99 33,042  F0 – FN3  NM8  TR – H6.T2 – X3
2 03H00 05H00  QUYEN  LONG PHU 10 7.0 112.35 5,184  HL3.2 – B12  P.CL6  TR     –     H1
3 05H00  CUONGC  PETROLIMEX 09 8.8 175.90 25,400  B12 – F0  P.Cluc  H2 – H2
4 07H00  CUONGC  PETROLIMEX 10 7.5 175.90 25,408  HM1.6 – F0          H2
5 06H30 08H00  TRUONG  HUA LI 5.2 185.74 26,041  F0 – FN5  NMW8  H2 – H6.T2 – X3
6 10H30 12H00  HUNG  AKIJ NOOR 10.50 189.90 30,000  F0 – HP3  H1     H6        H1
7 14H30 16H00  DANG KHUNG  ARTICULATE 9.8 165.50 16,446  F0 – HP4  H2     TR      H2
8 03H00 05H00  NAM  FS BITUMEN NO.1 6.2 105.50 4,620  F0 – CL1  HG.H8  TR – H6 – H8
9 01H00  HIỆU  ROYAL 88 5.6 90.98 2,999  CL5 – F0  HG  X5 – H6 – H1
10 21H30 22H00 THANH B  TERESA OETKER 8.7 189.9 32,839  HM2.5 – F0 H2
11 11H00  THAO  HONG YUN NO.66 2.8 7.9 357  CL1 – F0  X2                H1
12 15H00  THANGA  STAR LOUISIANA 8.2 204.35 37,447  CL6 – F0  HL8.CL6.CL8  X3      TR     H2
13 23H00  THANHB  KK PIRAPO 11.8 239.99 51,905  HM2.4 – F0         H2
14 17H00 19H30  HAB  VIET THUAN 235-01 3.7 165.45 14,639  F0 – SN  HP01.HA19  H1       H6     X3
15 14H30 16H00  HANH  LONG TAN 99 3.5 91.94 2,965  F0 – XMHL  CL6  H2       TR      TL
16 21H00 THANH A THANH HUNG 277 7.1 105.73 4731 XMTL – HG H8 H8          H1