Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ND WATCH:  PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ST WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG- 0918636186 3RD WATCH: DAO VIET HOANG- 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN HUU HẠNH;  0962515960 DAO VAN KHIEN- X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
0100– 3.1M
1134 –  1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
0105–  3.1M
1100 –  1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H00 PHAI CHANG MIN 9.0 189.90 29,369 HP3 – F0  TL
2 03H00 05H00 QUYEN STL HARVEST 5.4 124.55 9,983 F0 – HL3.1TL  TL
3 10H00 THAO SEA EYES 3.50 96.00 3,239 HG – HG  H1
4 17H00 THUAN VTC SUN 8.7 154.50 14,743 HP4 – F0        H1          H1
5 03H00 04H30 NAM KHUNG BAO SHENG 5.7 169.03 16,715 F0 – HL2  TL
6 12H30 14H00 BINH PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8542 F0 – HM1.5  H2
7 20H00 CUU BMC CAPO 7.9 111.89 5321 HG7.2 – F0  H1          H2
8 12H30 13H00 MUOI THE ROYAL 89 7.1 90.98 2999 HL1.4 – F0  H2
9 14H30 16H00 THUAN EVER BRILLIANT 10.0 169.37 17018 HL3.4 – F0  H1
10 14H30 15H30 KHUNG KIEN HONG YUN NO. 66 2.8 45.80 357 F0 – CLUC  H1        H2
11 12H30 14H00 THANG A NORTH ISLAND 6.5 199.90 34,447 HP2 – F0 H2
12 14H30 15H00 TUAT HIỆU ATN APOLLO 7.0 105.73 4,348 HL1.3 – F0 H1
13 20H30 21H30 THANG B MUOI DONG BAC 22-06 3.0 146.50 10,275 NOSCOSN – F0 HA18.HP01 X5 – H6 – H1
14 18H30 20H00 HA A STOJA 6.5 189.90 30,092 F0 – HL3.1 H2 – H6 – H2
15 18H30 SON THE HONG YUN NO. 66 2.8 45.80 357 CLUC – CL1 H1      X5
16 21H30 23H30 THANH B AKIJ GLOBE 12.30 189.94 30000 FN4 – FO NM8 X5 – T2H6 – H1