Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG- 0918636186 3RD WATCH: DAO VIET HOANG- 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VU DUC THUAN;  0982277788 MR MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0100– 3.1M
1102 –  0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
0005–  3.5M
1047 –  1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 HIẾU ZY HI SHENG 6.7 169.40 18084 FO – HL1.1  H2
2 11H00 12H00 HA B BMC AL PHA 8.0 11.68 5702 HL3.6 – FO  H1
3 15H00 THAO KIEN QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 PVOIL – FO GD68  H1        H2
4 21H00 TRUONG TERESA OETKER 9.8 189.90 32,839 FO – HM        TR      TR
5 05H30 THANG A OLIVE BAY 6.5 189.99 31,863 CL7 – FO HL8 – CL6 – NM6  X3           H2
6 07H00 HIỆU RICH MIGHTY 3.0 87.00 1996 CL5 – FO HG  X2          H2
7 11H00 12H00 MUOI THE MINH ANH 68 3.9 72.16 1,195 FO – B12  H1         H2
8 14H30 15H00 THANH B TAN BINH 256 9.7 176.63 17679 HL3.1 – FO H2
9 11H00 12H00 HA A PETROLIMEX 09 11.0 175.9 25,400 F0 – HM1.5 H1
10 18H30 20H00 CUONG C THANH A PETROLIMEX 09 11.0 175.9 25,400 HM1.5 – B12 P.CLUC TR     –     H1
11 19H00 ANH MUOI PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC H1     –     TR
12 18H30 20H00 TRUONG KK PIRAPO 14.45 239.99 51,905 F0 – HM2.4 TR
13 20H30 22H00 THANH B PEACE ANGEL 12.6 189.99 32,987 HN1.5 – F0 X2 – T2.H6 – H1
14 22H30 23H00 CHAU RUBICON 10.5 229.00 47,984 HL3.3 – CL7 CLUC.HL8.CL H1       –       X2
15 23H00 CUU HIEU ATAYAL MARINER 8.5 135.01 9991 XMTL – FO CL6 – H8 H8 – H6 – H1
16 23H30 THANG B THANH HUNG 277 4.7 105.73 4731 HG – XMTL H8 H2          H8
17 19H00 TUAT THE MINH ANH 68 2.4 72.16 1195 B12 – FO H1          TR
18 22H30 23H30 HUNG DOUBLE HARMONY 7.5 229.93 48025 FO – HL3.6 H1 – H6 – H1