Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN VĂN SƠN : 0974057082 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
22:18 – 3.0M
09:31 – 0.7M
HON GAI TIDE TABLE
22:00 – 3.3M
09:17 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
22:00 – 3.6M
09:07 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H007-4 01H00 HẠNH TIỄN NHA BE 08 6.6 104.99 4,432 F0 – B12 P H1 – H6 – H1
2 06H00 08H00 TRƯỜNG THANH A PRIMROSE 6969 7.0 199.98 39,560 F0 – CL3 HL8.CL8.NM6 TR     –     X3
3 17H00 19H00 THẮNG MƯỜI LOWLANDS MIMOSA 13.0 199.9 35,596 F0 – HN1.6 TA     –     H1
4 17H00 19H30 HÀ A SARAH OLDENDORFF 13.1 245 64,647 F0 – HN1.7 NM8 TA     –     H1
5 14H00 THANH B NAM GW MATHILDE 8.9 199.9 36,356 CL5 – F0 HL8.CL8.NM6 X3     –     TR
6 06H00 07H00 HIỆU PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – HP2 TR
7 06H00 10H00 HƯNG SUN GOLD 6.0 185.74 26,060 F0 – HP4 TR
8 06H00 08H00 THẮNG B ATN GLORY 5.4 143 14,436 F0 – HL2 TR
9 06H00 06H30 CỬU FU OCEAN 5.5 129 6,689 HM1.5 – XMTL H8.CL6 TR      –    H8
10 06H00 10H00 TUẤT MINH TRUONG 18 3.6 91.94 2,999 F0 – XMHL NM6 TR      –    H1
11 23H00 HA C TIEN NHA BE 08 5,0 105 4,432 B12  –  F0 P TL     –     TR
12 12H30 13H00 TUNG A JPS AROFITI 9,5 189,99 32,549 HL1.1  – HP3 H1 – H1
13 15H00 TUNG A XIN RUN 11.3 288.92 88,955 HN1.7 – HN1.8         H1 – X3
14 22H00 TRƯỜNG SANTANDER 6.5 199.9 36,108 CL7 – F0 HL8.NM6.CL6 X3     –     TR
15 21H00 MƯỜI LENA + SEATEAM 1 3.0 87.37+37.4 3,779+393 HN1.2 – HN1.7CM HL TKV         H1 – H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AMSTEL LION LOWLANDS MIMOSA SARAH OLDENDORFF XIN RUN