Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH :LE THANH KONG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN TRỌNG HIẾUB : 0934398836 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
21:00 – 3.0M
08:49 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
21:00 – 3.2M
08:34 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
21:07 – 3.5M
08:12 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 ĐÔNG FU OCEAN 5.5 129 6,689 F0 – HM1.5 H1
2 14H30 15H30 HƯNG MAHA JACQUELINE 4.2 225 38,667 C.TAU – NEO ST01.TP02.TP03 X3
3 14H30 16H00 TRƯỜNG LINH AFRICAN EAGLE 4.0 178.43 17,944 SN – C.TAU ST01.TP02.TP03 X3
4 20H00 HƯNG MAHA JACQUELINE 4.2 225 38,667 NEO – SN ST01.TP02.TP03                X3
5 12H30 14H30 THANHB HIẾUA PETROLIMEX 09 11.0 175.9 25,400 F0 – B12 P.Cluc TR    –     H1
6 12H30 14H00 HA A SUZY 6.5 177.46 17,542 F0 – HM1.4 TR – TR
7 16H00 HA A SUZY 6.5 177.46 17,542 HM1.4 – HL3.1TL         TR – TR
8 08H00 09H30 THANG A THANH A FORTUNE UNION 6.0 225 38,364 F0   –  SD H1- H6
9 22H00 23H00 TUNGA HONG XIANG 11.36 225 38,364 HN1.8  –  F0 HLTKV H1    –     H6
10 12H30 17H00 NAM QUYEN THERESA LEO 7.55 144.71 11,254 F0  –   HM1.3 TR – H6
11 19H00 NAM QUYEN THERESA LEO 7.55 144.71 11,254 HM1.3   –  CL2 NM6. H8         H6 – H8
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AMSTEL LION HONGXIANG XIN RUN