Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG : 0358504214 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
23:11 – 3.1M
10:15 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
23:00 – 3.3M
09:59 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
23:00 – 3.6M
09:52 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 17H00 18H00 HA B HTK PHOENIX 4.2 169.37 17,019 CTAU 2 – NEO TP2.TP3 X3
2 17H00 18H30 THẮNG A AFRICAN ROBIN 3.7 175.53 19,783 SN – CTAU 2 TP2.TP3.SEATEAM 1 X3
3 22H00 HA B HTK PHOENIX 4.2 169.37 17,019 NEO – SN TP2.TP3                 X3
4 15H30 17H00 HƯNG INCE ANADOLU 9.0 225 39,737 F0 – HM2.4 TL
5 20H00 HƯNG INCE ANADOLU 9.0 225 39,737 HM2.4 – CL7 CLUC.HL8.CL6HT                 X3
6 13H00 14H00 THẠO ĐỨC VIET HUNG 09 4.8 87.7 1,742 F0 – PVOIL HG H1           H1
7 19H00 KHOÁI QUYỀN THERESA LEO 7.55 144.71 11,254 CL2 – F0 H8.NM6 H8   TL
8 19H00 20H00 HA A AMSTEL LION 13.1 199.98 34,225 HN1.3  –  F0 H1
9 23H00 QUYEN KHOÁI YONG DA 9 4.6 99.95 6,641 F0   –  HM         TL – TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AMSTEL LION LOWLANDS MIMOSA SARAH OLDENDORFF XIN RUN