Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ : 0987519025 MR HÙNG – X3 : 0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE
09:03 – 2.6M
21:53 – 1.5M
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 2.8M
21:03 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
11:00 – 2.9M
20:45 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 08H00 THANH A TRUONG MINH FORTUNE 11.0 190 31,696 HN2.15 – HN1.6 X2  –  TL  –  X2
2 04H30 05H00 HA A CH DORIS 10.1 177.4 19,992 HL1.1 – F0 H2            H3
3 01H00 02H00 HIẾU A YANGZE 15 12.1 229 44,095 HM2.6 – F0 H3
4 01H00 02H00 KIEN A SATURN 9.6 124.55 9,983 F0 – HL3.3 H3
5 04H30 05H30 CHÂU CHORUS 12.1 228.99 43,012 HM2.5 – F0 H2            H3
6 03H00 HIẾU A YANGZE 15 12.1 229 44,095 F0 – HN1.8 NM8            TL  –  X2
7 09H00 HIẾU B HOAI SON 56 5.8 79.8 2293 HG – F0 H2     –     H1
8 05H00 06H00 TUNG D TRUNG HAI NAM 66 3.8 79.8 1,599 PVOIL – F0 HG X3               H2
9 05H00 06H00 KHOÁI TAN BINH 267 4.3 190 31,670 CTAU1TL – CTAU 2 TP3.TP8 X3
10 05H00 07H30 HƯNG VIET THUAN 80-01 4.0 225 41,684 SN – CTAU1TL TP2.TP3.TP8.HA19 X3
11 07H00 08H30 TUNG A SUDESTADA 14.5 229.2 51,255 F0 – HM2.6 NM6 H1  –  H6  –  H1
12 07H00 09H00 THANH B CELEBRITY SOLSTICE 8.3 317.25 121,878 F0 – CKHG NM6.CL6.CL8 H1  –  H6  –  H2
13 05H00 THAO VĂN PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – HM1.4 P.CL H1               H2
14 04H30 05H00 TUAT KIEN B NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – B12 P H2              H3
15 10H00 11H00 THẾ BLUE STAR I 5.2 98.18 2,983 F0 – CL7 HG H3             X2
16 10H00 ĐÔNG FENG DA 4.6 122 5,628 CL7 – F0 HG.H8 H8               H3
17 04H30 05H00 ANH NEW GOLD 9.8 167.2 15,884 HP4 – F0 H2               H3
18 16H30 17H00 HIỆU KIÊN B VAN DON SEA 7.2 99,92 4,724 HG7.2  –   F0 H2       H2
19 11H30 SƠN HAO HUNG 666 9,1 195 36.801 CL4   –   F0 HL8.CL8.NM6 X2                H3
20 18H00 TIỄN QUYỀN DONG XIANG 7,2 112,21 6.982 CL1    –   F0 HG.H8 H8                 H2
21 16H30 17H00 MƯỜI PETROLIMEX 12 6,2 128,6 8,542 HM1.4  –   F0 H2
22 20H00 HIỆU KIÊN B SATURN 8,6 124,55 9.983 HL3.3   –   F0            H2         H2
23 20H00 QUYỀN 21 LUCKY 9.5 174 17,977 HL3.1 TL – F0            H2              H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CL BILIU HE SINO OCEAN TRUONG MINH FORTUNE NAVIOS HAPPINCESS YANGZE 15