Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM CUONG THAI: 0904135306 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
05:26 – 2.3M
22:54 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 2.6M
23:05 – 1.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
13:23 – 2.2M
21:31 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 11H00 HIỆU FODA SEVEN 5.5 118.01 6,664 F0 – HL3.4 H2 – TA – H2
2 07H00 09H00 TÙNG A PACIFIC WEALTH 13.3 199.9 36,449 F0 – HM2.6 H2 – TA – H2
3 14H30 17H00 THẾ KIÊN B XIN HAI 788 4.5 99.9 2,992 F0 – CL1 HG TL – H5 – X3
4 01H30 03H00 LINH FIRS TEC 6.45 175.17 30,157 F0 – CL4 HL8.CL6 H5    –      X2
5 09H00 10H00 QUYỀN CARP 3.73 145.5 11,573 SN – CTAU1TL TP2.TP3.CL18 X2
6 07H00 09H00 THANH A LOCH LOMOND 4.0 175.93 24,020 F0 – CTAU2 TP3.TCA8 H2 – TA – X2
7 12H00 MUOI KIEN A TRANG AN 08 4.86 148.17 11,194 CL1 – F0 HG.CL6 X3      –   H2
8 CANCEL 13H30 TUNG A HIỆU SEAFIGHTER 12.1 292 94,542 HM2.4 – F0
9 16H00 18H00 NAM PRINCESS DORIS 7.0 225 40,562 HN1.8 – F0 NM8 X2 – TR – X2
10 14H30 17H00 HANH PVT AROMA 6.0 165.5 16,418 F0 – HL3.6 TL –       – H5
11 16H30 TUAT PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6 X3     –     H5
12 14H30 16H30 THANH B THUAN MARITIME ROSEMARY 10.5 180.04 29,211 F0 – B12 P.CLUC TL – H5 – X3
13 14H30 15H00 HA A HA B PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,413 HL3.7 – F0 TL
14 18H00 CUU YOSHIN 8.2 135 7,521 XMTL – F0 NM6.HG H2    –     H5
15 16H00 19H00 HIEU A BH MALLY 10.2 225 38,364 HN2.15 – HN1.8 X2 – TR – X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
LUNA ROSSA LEVIATHAN PRINCESS DORIS