Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST PHAM CUONG THAI: 0904135306 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 2.6M
20:48 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 – 2.7M
23:05 – 1.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
04:00 – 2.3M
19:36 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H00 10H00 MƯỜI MOMO  GLORY 8.4 169.37 17,019 F0 – HL3.1TL H2 – TA – H2
2 01H00 03H00 NAM KSL HENG YANG 12.2 190.0 32,505 HN1.3 – F0 X3 – TR – X3
3 01H00 02H00 HƯNG HOANH SON PLANET 4.1 225.0 39,964 CTAU – F0 TP2.TP3.ST01.TP2.HT X2 – TA – H5
4 23H005/4 01H00 THANH B
AEOLIAN BREEZE
13.35 224.98 41,963 F0 – HL2 TA     –     H2
5 06H00 07H30 HÀ C CỬU YOSHIN 5.2 135.0 7,521 F0 – XMTL HG.NM6 H5     –     TL
6 06H00 CỬU HIẾU B NHA BE 10 5.0 108.0 4,760 B12 – F0 P H2 – H5
7 09H00 12H00 TIỄN HIẾU B PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CLUC H2    –     X3
8 09H00 11H00 HIẾU A KIRAN CARIBBEAN 9.0 199.9 36,353 F0 – HL1.1 H2 – TA – H2
9 09H00 11H00 THUẬN TAN BINH 134 9.66 157.22 14,734 HL3.4 – F0 H2
10 01H00 03H00 KHOÁI IVY ALLIANCE 11.48 190 31,572 HN1.5 – F0 X3 – TR – X3
11 09H00 TRƯỜNG SURABAYA EXPRESS 10.65 215.4 54,725 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6 X3 – TA – H2
12 08H00 ĐỨC KIÊN B HAI DANG 68 3.4 94.88 2,859 HG – XMHL NM6 H2      –   TL
13 12H00 DONG NEW HOPE 8.6 118.01 6,664 HG7.3 – F0 TL  –       H2
14 19H30 21H00 CHÂU AE MERCURY 11.3 189.9 33,226 F0 – HM2.3 TL
15 09H00 12H00 THAO FU YANG 5.8 109.8 5,181 F0 – CL6 HG H2 – TA – X3
16 15H30 16H00 HA B PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 HL1.5 – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
LUNA ROSSA LEVIATHAN PRINCESSDORIS