Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 3RD WATCH : LE THANH KONG: 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
05:12 – 4.1M
17:07 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 – 4.6M
17:32 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 CHÂU HIẾU DAIO SOUTHERN CROSS 11.2 210 49,098 CL6 – F0 CL6.HL8.Cluc X3           TL
2 04H00 05H00 TÙNGA LINH PETROLIMEX 09 7.9 175.9 25,400 HM1.2 – B12 P.Cluc TR     –     H1
3 04H00 05H00 KIÊN RICH HONOR 5.0  87.45  2,396 F0 – HM2.2 TR – TR
4 05H00 THẮNGB VIET THUAN 215-07 4.0 146 11,062 DTHL – HG7.1 CL6.CL8 X3     –     H1
5 08H00 ANH VIET THUAN 215-07 4.0 146 11,062 HG – HM1,1 H1     –     TR
6 07H00 THANHB THÀNH YOZAN 9.8 209.99 49,551 CL3 – F0 CL6.NM6.Cluc X5     –     TR
7 14H00 15H00 THUẬN VIET THUAN 215-07 4.0 146 11,062 HM – HG H1
8 09H00 KIÊN ROYAL 88 3.5 90.98 2,999 F0 – HM1,2        TR –  TR
9 02H30 03H30 TRƯỜNG ĐĂNG EVER AMPLE 7.3 199.1 40,245 HM2.1 – CL6 HL8.NM6 TL     –     X5
10 09H00 BÌNH ĐỨC HOANG HA STAR 3.5 89.95 1,694 PVOIL – F0 NM6 H1     –     TR
11 04H00 07H00 MƯỜI THẾ CHANG LONG SHUN 2.8 45 226 HM1.1 – CLuc TR     –     H1
12 22H00 HA A EG COURAGE 7.0 203.5 45,011 F0 – HM2.3          H6  – H1
13 17H30 19H00 HA A PAC ADHIL 8.7 199.99 35,812 F0 – HM2.2 H1 – H6
14 20H00 21H00 HA C ROYAL 88 3.5 90.98 2.999 HM1,2 –  HG7,2 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SHENG KANG HAI VINALINES BRAVE OCEAN MERRY SPRING WEALTH