Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH : DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH : PHAM HUNG CUONG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VU VAN TUAT : 0962002298 NGUYEN VAN SAN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
0422 –  3.8M
1547  – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
0502 –  4.3M
1622  –  0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 HA A MUOI TRUST STAR 7.94 176.50 21,838 CL5 – F0 HL8.CL X3      –         TR
2 03H00 04H00 DONG TIEN EGEIRO CYAN 4.5 120.15 8,550 C.TAU – F0 HA18.HA19 X5  –   H6  –  H1
3 05H00 TRUONG HA B SHANGHAI EXPRESS 10.9 215.40 54,567 CL4 – F0 HL8.CL6.NM6 X3   –  H6
4 05H00 05H30 BINH DUC HOANG HA STAR 4.5 98.50 1,694 HM1.3 – PVOIL NM6 H1  –  H6 –    TL
5 06H00 KIEN THE QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 TL       –        H1
6 05H00 06H00 HUNG EVER AMPLE 7.3 199.10 40,245 F0 – HM2.1 H1  –  H6
7 08H00 TRUONG PETROLIMEX 09 7.9 175.90 25,400 F0 – HM1.2           H6   – H1
8 07H00 HUNG TOP FORTUNE 6.5 190.9 34,590 HM2.2 – HL1.1           H6  –  H1
9 05H00 08H00 HIỆU PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – HM1.4 H1  –  H6  –  H1
10 09H30 10H00 HA C HAI VIET STAR 4.0 112.5 5,700 F0 – HM1.5 H1
11 13H00 14H00 CUU CHANG LONG SHUN 2.8 45 226 F0 – HM1.1  H1
12 16H00 QUYEN TUNG D LONG PHU 11 5.8 113.98 5,448 B12 – F0 P.NM6 TL       –      H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SHENG KANG HAI VINALINES BRAVE OCEAN MERRY SPRING WEALTH