Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH: LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DINH KHAC QUYEN : 0969476286 DAO VAN KHIEN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
0400 –  3.3M
1439  – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
0415 –  3.9M
1509  –  0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 02H00 CUU THE QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 HM1.6 – PVOIL NM6 TL         –        H1
2 04H30 05H30 CHAU HAO HUNG 666 6.0 195.00 36,801 F0 – HM2.4 H2   – H6 –     H2
3 18H30 19H00 TRUONG NAM HAO HUNG 666 6.0 195.00 36,801 HM – CL5MF HL8.CL8.NM6 H1       –         X3
4 08H00 10H00 THANH B OCEAN MERRY 6.5 223.70 37,821 F0 – SD H1 –  H6 .T2 – X5
5 00H30 02H00 PHAI KHOAI GENCO DEFENDER 14.5 292.0 94,013 F0 – HM2.6 TL  –  H6    –   TL
6 04H30 05H00 TUNG A VIENNA WOOD N 6.5 186.48 31,540 HL3.1TL – HL3.1 H2
7 06H00 MUOI DUC VINH HIEN 69 6.5 79.8 2,616 XMTL – HG H1
8 10H00 KIEN THE VINH HIEN 69 HG  –    F0 H2   – H6   H1
`9 16H00 DANG CUU PETROLIMEX 15 5,6 159.9 13.468 B12  –  F0 P,CLUC H1   –   H2
10 14H00 16H00 THANH A TUNG D LONG PHU 11 7,4 113.98 5448 HM 1.4  –   B12 P.NM H2   – H6   H1
11 21H00 23H00 HUNG HIẾU SHENG KANG HAI 6.5 189,99 32.973 SD  –  HN1.5 X5 –   T2-   X5
12 14H00 15H30 THANG A TOP FORTUNE 11,1 190 34590 F0  –  HM2.2 H2 – H6 – H2
13 22H00 23H30 THANH B THANG B SPRING WEALTH 11.5 229.2 51,265 F0 – HN1.8 NM8 TR – H6.T2 – X3
14 21H00 23H00 THANG A OCEAN MERRY 6.5 223.70 37,821 SD – HN1.7 X5 –   T2-   X5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VINALINES BRAVE