Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH : PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH : LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DAO QUOC BINH: 0965705386 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
0300 –  2.9M
1330  – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
0400 –  3.4M
1350  –  1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 HUNG TUNG D PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8,542 B12 – F0 P.CL6 H1        –      H2
2 05H30 06H00 THANG B MUOI PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 HM1.5 – B12 P.CLUC H2       –       H1
3 05H30 07H00 HA B T&T GOLD 6.0 167.20 15,884 HM1.4 – HL3.6 H2
4 09H30 11H00 HIỆU LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 F0 – HM1,4 H1
5 09H30 10H00 HA A HIẾU DILIGENT 6.5 189.80 27,990 HP4 – F0 H1
6 10H00 KIEN DUC VINH HIEN 69 3.5 79.8 2,616 HG – XMTL H2
7 17H30 18H00 TUNG A RHL MONICA 12,25 189,94 29.988 HL3,1  –  F0 H2
8 17H30 19H00 TUAT HOANG HA STAR 4.5 89.95 1,694 F0 – HM1.3 H2
9 17H30 18H30 NAM HONG LI 10.0 169.51 15,932 HL3.5 – F0 H2
10 20H30 21H30 THANG B VIET THUAN 235-02 4.0 150.55 15,009 C.TAU – F0 TP02.HA19 X3     – H6   –   TR
11 20H00 HA C DUC CHANG LONG SHUN 2.8 45.0 226 C.LUC – F0 H1
12 22H00 23H00 THANG A JIN YUN 11.6 189.99 33,042 HM2.6 – HP TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VINALINES BRAVE