Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH: LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN DINH HIEU: 0904458128 DAO VAN KHIEN – X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
0224 –  2.4M
1205  – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
0300 –  2.9M
1217  –  1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 05H00 MUOI TIEN PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 HM1.4 – B12 P.CL6 H1      –       H2
2 06H00 DONG TUNG D NHA BE 06 4.5 107.48 4,156 B12 – F0 P H2     –        H1
3 08H00 09H00 THUAN PETROLIMEX 20 6.0 146 11,662 HL1.5 – F0 TL
4 00H30 THANG A VIENNA WOOD N 6.0 186.48 31,540 F0 – HM2.3         TR       TR
5 08H00 10H00 HA A YOZAN 7.8 209.99 49,551 F0 – HM2.4  TL       TL
6 12H00 HA A HUAYANG SUNRISE 10.15 186 22,837 HL3.3. – F0            TL
7 08H00 09H30 TUNG A THÀNH DARYA RAMA 9.0 199.92 35,035 HL1.1 – F0 TL
8 08H00 09H00 KIEN THE VINH HIEN 69 3.5 79.8 2,616 F0 – HG TL                H2
9 09H30 LINH MUOI UNICORN 7.92 136.9 13,069 CL2 – F0 CL8.NM6 X5       –        TL
10 04H30 05H00 KHUNG WAN HE 9.0 139.9 11,751 HL1.1 – F0 H1
11 12H00 13H30 NAM T&T GOLD 6.0 167.2 15,884 F0 – HM1.4 TR
12 18H00 20H00 HƯNG KHOÁI BON VOYAGE 11.65 225 37,550 HN1.8 – F0 NM8  X5     T2      X5
13 16H00 CUU HANH ROYAL 18 7,0 90.98 2,999 HG7,1  –  F0 H2  –   TL
14 14H30 16H00 THANH B JIN YUN 12.2 189,99 33.044 F0  –  HM2.6 TL
15 20H00 21H00 TRUONG NAM YOZAN 7,78 209.99 49,551 HM  –  CL3 HL.NM.CL H2      –  X2
16 18H00 HANH QUANG ANH GM 4,2 91,94 2,971 F0  –  HM1.6         – TL
17 22H30 23H00 THANG A VIENNA WOOD N 6.0 186.48 31,540 HM2.3 – HL3.1 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VINALIES BRAVE BON VOYAGE