Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG TRUNG KIÊN : 0902190994 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
10:22 – 3.6M
22:11 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
01:00 – 3.8M
21:57 – 1.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
11:00 – 3.4M
22:45 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 06H30 KIÊN A FUSHUN 3.0 56.0 599 F0 – CLUC H1    –      TR
2 07H30 08H30 CỬU VĂN PACIFIC HOPE 4.6 169.37 17,637 CTAU1 – SN TP2.TP3 X2
3 05H30 07H00 ANH PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 CL6.CLUC H1    –      TR
4 02H00 03H00 MƯỜI TUNG LINH 02 5.6 79.9 2,032 F0 – PVOIL HG H5    –      X2
5 05H30 07H00 TRƯỜNG SURABAYA EXPRESS 7.9 215.4 54,725 F0 – CL3MF HL8.NM6.CL8 H1    –      X1
6 05H30 07H00 QUYỀN ANNEGRET 7.0 151.66 8,397 F0 – HG7.3 H1    –      TR
7 10H30 11H00 SƠN AN HAI VINCENT 6.0 178.73 19,918 HL1.1 – F0 H2
8 05H30 06H30 KHOÁI PETROLIMEX 21 8.0 181.53 28,725 HM2.5 – F0 H1
9 06H30 THĂNG B THANH PHAT 03 3.0 74.35 1,597 CL1 – F0 X2     –     H1
10 07H30 THUẬN HE CHENG 3 4.0 96.5 2,983 CL7 – F0 HG X2     –     H1
11 08H30 09H00 TÙNG A HÀ B IONIC KLEOS 10.7 229 43,013 HL2 – CL6 CLUC.HL8.CL6HT H2     –     X2
12 14H00 15H00 HIẾU A W-SAPPHIRE 6.7 229 43,951 HM1.4 – F0 TR
13 14H00 14H30 KHỨNG LIAN YI DA 2 HAO 9.5 154.5 14,786 HL3.6 – F0 TR
14 16H00 THẠO NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – HL CL6 H2          TR
15 19H00 20H00 TIỄN NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 HL – F0 H5
16 21H30 THẾ TUNG LINH 02 3.5 79.9 2,032 PVOIL – HG1 HG X2    –      H2
17 18H00 KIÊN A FU SHUN 3.0 56.00 599 CLUC – CL7 TL H2           X2
18 19H00 THANH B PRO GRACE 7.0 203.5 46,432 CL4 – HM1.3 HL8 . CL8. CL6 X2           H5
19 23H30 HIỆU FU SHUN 3.5 56.00 599 CL7 – CLUC X2           H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PRINCESS ERIN AL KARAMA PELOREUS AKTI