Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
21:00 – 2.7M
09:32 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
20:24 – 2.9M
09:44 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
21:19 – 3.0M
10:45 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 05H30 QUYỀN CỬU GRIT CEMENT III 6.2 145 10,508 F0 – XMTL HG.NM6 H5     –     H1
2 05H00 07H00 KHOÁI XING NING HAI 5.0 179.96 21,532 F0 – HL3.7 H5
3 10H30 13H30 LINH AGIA EIRINI FORCE 6.0 189.99 31,236 F0 – FN3 NM8 X3 – TR – X3
4 05H00 06H00 ĐỨC DE PU 5.4 98.22 2,990 F0 – CL7 HG H5     –     X3
5 06H00 KIEN A HOANG TUAN 88 3.5 91.94 2,967 CL7 – HG1 HG X2             H1
6 12H30 13H30 ĐĂNG CỬU VINASHIP PEARL 5.5 157.62 14,602 F0 – HG7.4 H1
7 05H00 08H30 HẠNH TRUONG THANH 88 2.6 91.94 3,570 F0 – HN1.7 H5 – TP.TR – X3
8 17H00 THẾ HOANG TUAN 88 3.5 91.94 2,976 HG1 – F0 H2             TP
9 23H00 23H30 TIỄN DS EXPRESS 178 4.9 126.1 7,710 HL1.2 – F0 H5
10 03H00 THẾ THANH LOC 28 2.0 89.7 2,100 F0 – HMCM TL06 H2 – H2
11 07H00 THẾ THANH LOC 28 5.7 89.7 2,100 HM – F0 TL06         H2 – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AGIA EIRINI FORCE PARVRAJ THE LOVING HOANH SON STAR ND ARIS ITEIA