Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
20:00 – 3.2M
08:23 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE
19:28 – 3.4M
08:33 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
20:24 – 3.5M
09:13 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 14H30 16H00 TÙNGA MƯỜI PETROLIMEX 09 9.7 175.9 25,400 F0 – B12 P.Cluc H2 – TP – H1
2 14H30 16H00 A PS CADIZ 14.5 228.99 43,024 F0 – HM2.2 CL8 H2 – TP – H2
3 CANCEL 17H00 HƯNG LCROCHEPORT 14.5 229.2 51,239 F0 – HM2.5 NM6 H2 – TP – H2
4 16H00 CỬU KIÊN A ADVANTAGE 7.4 127.02 7,816 XMTL – F0 H8.HG H8     –     H2
5 16H00 THẾ TRUNG LUCKY DRAGON 3.0 74,63 1,615 B12    –  F0 H1    –      H2
6 CANCEL 23H30 KIÊN A HIẾU B HOANG TUAN 88 3.5 91.94 2,976 CL7 – HG1 HG X1     –     H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PARVRAJ THE LOVING HOANH SON STAR ND ARIS ITEIA