Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LE THANH KONG :  0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
15:11 – 3.6M
02:28 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 4.0M
02:29 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 02H00 HƯNG OCEAN ANG 9.5 199.90 36,415 HL2 – F0 H2 – TA – H2
2 11H00 CHÂU HIẾU FYLA 7.9 235.00 45,999 CL3 – F0 CL6HT.NM6.Cluc X2    –     H2
3 12H00 SƠN TRANG AN 08 5.2 148.17 11,194 HG7.2 – F0 H2
4 05H00 06H00 HIỆU CHANG LONG SHUN 2.2 45.00 226 F0 – HM1.5 H1 – TA – H1
5 05H00 10H00 CỬU VAST OCEAN 2.5 48.00 493 F0 – HM1.5 H1 – TA – H1
6 12H00 13H00 TRUONG B EURIPIDES GRAECIA 9.5 229.00 44,095 HM2.1 – CL3 CL6HT.NM6.Cluc H2      –     X2
7 05H00 06H00 TUẤT KIÊN MP PACIFIC 4.3 107.24 4,358 HM2.3 – HG7.1 H1 – TA – H2
8 12H00 13H00 KHUNG THE HOANG HAI ACE 7.1 88.26 2,771 HN1.8 – F0 TR
9 12H00 14H00 TÙNG A FRIEDERIKE 6.6 190.00 33302 HN1.6 – FO TR
10 12H00 13H00 DONG TUNG D MINH HUY 19 7.03 100.74 4,176 HN1.1 – F0 TR
11 14H30 15H00 HUNG BRAZIL EXPRESS 10.5 215.4 57,934 HL3.3 – CL6 HL8.CL.NM6 H2      –     X2
12 23H00 CUU HONG HAI 3.0 50.2 495 Cluc – F0 H2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H30 13H30 THẠO SHT 56 6.1 92.50 2,803 F0 – HM1.4 X3 – H1 – TA.H1
2 12H30 14H00 THẮNGA VENUS HORIZON 14.6 234.98 50,674 F0 – HM2.5 X3 – H1 – TA – H1 – X3
3 15H00 THAO THANG LOI 89 3.2 84.99 2,270 F0 – HM1.5                         H1 – X3