Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ C : 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 3.7M
03:13 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
16:15 – 4.1M
03:09 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30SH 05H00 HƯNG HIỆU PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 HP1 – B12 P.CL6 H2     –     TR
2 08H00 09H00 PHAI GREEN PEGASUS 7.3 179.98 32,957 HM1.4 – CL5 CL6.HL8.Cluc H2           X5
3 00H00 TRƯỜNG PRABHU YUVIKA 6.4 225 39,818 CL4 – F0 CL6.NM6.Cluc X2     –     TL
4 SH 09H00 A KIÊN DAI TAY DUONG 25 3.5 91.94 2,989 CL5 – F0 HG X5     –     H2
5 04H30 06H00 TUẤT THẾ VAST OCEAN 2.5 48 493 HM1.5 – Cluc H2
6 04H30 06H00 KHỨNG ĐỨC CHANG LONG SHUN 2.2 45 226 HM1.5 – Cluc H2
7 08H00 08H30 KHOÁI TÙNGD MY THINH 8.2 134.04 8,414 HL1.2 – F0 H2
8 08H00 08H30 HA B SHT 56 6.1 92.05 2,803 HM1.4 – CL1 HG H2            X5
9 12H00 THUẬN ĐỨC THAI BINH 38 4.5 92.5 2,999 CL5 – HG HG X5            H2
10 17H30 18H00 HIỆU THANH PHAT 03 5.5 74.36 1,597 HM1.5 – HG H2
11 22H30 23H00 TUNGA KEN REI 5.7 176 19,781 HM1.1 – HG7.3 H2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 03H00 THANHB KEN REI 5.7 176 19,781 F0 – HM1.1 X3 – H1 – TA – H1 – X3
2 05H00 06H00 MƯỜI PALAU GALEN 5.5 127.6 9,967 F0 – HM1.2 X3 – H1 – TA – H1 – X3
3 14H30 16H00 THẮNGA JIAN XING 11.7 189.94 29,988 F0 – HM2.3 X3 – H1 – TA – H1 – X3
4 08H00 09H00 THẠO TIEN QUANG 68 7.0 92.5 2,909 F0 – HM1.5 X3 – H1 – TA
5 11H00 THẠO VIET HUNG 09 4.8 87.68 1,742 F0 – HG                         H1 – X3