Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIEN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
15:00 – 2.9M
03:19 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
15:14 – 3.2M
03:55 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 13H00 15H00 TUẤT GOU SHUN 12 5.5 126.0 5,549 F0 – HM2.1  H1   H6    H1
2 12H30 14H00 ANH CANOPUS 6.0 169.26 16,949 FN4 – F0 NM8  X2   T2.H6  H2
3 13H00 13H30 THẮNG A TAN BINH 239 10.1 178.0 19,940 HL3.6 – F0  H1   H6.H2
4 10H30 11H00 THANH B CARAVOS LIBERTY 11.6 199.9 35,812 HP3 – F0  H2    H6
5 23H00(05/7) 00H30 CHÂU SOPHIA Z 13 190.0 33,280 F0 – HM2.4  H2 – TA – H2
6 08H00 TRƯỜNG HA B CORAL 10 210.0 52,938 CL3 – F0 HL8.CL6.NM6  X5           TA
7 10H30 12H00 THẠO KIEN QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – PVOIL GD68  H2    H6   TR
8 12H00 13H00 BÌNH HA C BMC ALPHA 3.8 111.68 5,702 SN – CT1 HP1.HA18.HA19  X5
9 13H00 THANH B JAL KAMADHENU 9.35 228.95 45,246 HM1.5 – CL3 CLUC.CL.HL8          H6    X2
10 13H45 14H00 PHÁI BALTIC MANTIS 7.0 199.9 36,353 HP2 – F0  H2    H6   H1
11 09H00 10H00 TÙNG A KANG SHUN 12.51 189.9 30,963 HL2 – F0  H6           H2
12 05H00 06H00 HIỆU YU LONG 2.8 45.0 400 F0 – HM1.2  H1
13 13H00 14H30 CUONG C SILVER EAGLE 12.0 189.99 30,422 F0 – FN4 NM8  H1  H6.T2  X5
14 18H00 QUYEN HIỆU NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P  TR                H1
15 17H00 THANG A RUI SHENG 6 6.5 188 23,488 HL3.1 – F0            H2 – H1
16 13H00 14H00 MUOI VU GIA 18 5.25 75.82 2,554 HL3.1 – HL1.5  H1
17 13H00 14H00 KHUNG TU SON 7.4 91.92 4,022 HL1.3 – F0  H1
18 13H45 15H00 THUAN DUC TRUONG NGUYEN 89 5.4 103.18 2,242 HL3.1 – HL1.14 NM6  H2       H2
19 16H30 THUAN DUC HAI NAM 89 9.05 171.59 19,799 HL1.1 – F0             H2 – H2
20 22H00 HA A RIVERTEC 8.5 179.9 20,763 HL3.1 – F0                    H2
21 19H00 20H00 HA A SOPHIA Z 13.1 190.0 33,280 HM2.4 – HL2  H2
22 17H00 18H00 LINH DONG BAC SUN 3.5 110.06 3,640 F0 – HG  H1           TL