Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : LE THANH KONG:  0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
15:00 – 2.6M
03:50 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
15:04 – 2.9M
04:55 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 MƯỜI VU GIA 18 3.2 75.82 2,554 HL1.15 – HL3.1CM  H2
2 05H00 06H00 HÀ A DAIO SOUTHERN CROSS 7.73 210 49,098 F0 – HM1.2  H2 – TA – H2
3 07H30 09H00 CƯỜNG C OSPREY BULKER 6.0 185 18,049 F0 – FN5 NM8  H2 – TA.T2 – X5
4 05H00 06H00 THẠO KIEN HOANG HA STAR 4.0 98.5 1,694 F0 – PVOIL GD68  H2 – TA – H1
5 18H00 HIỆU DUC HOANG HA STAR 4.0 98.5 1,694 PVOIL – F0 GD68  H2 – TA – TL
6 10H30 12H00 TÙNG A TOP FAIR 12.18 189.9 30,974 F0 – HN1.2  H2  – TA.T2 – X5
7 08H30 10H00 HÀ B HTK CONFIDENCE 4.0 169.26 16,960 F0 – SN HP1.HA19  H1 – TA – X2
8 10H30 11H30 THANG A DENSA DOLPHIN 9.0 189.99 32,379 HL3.4 – HP4  H2
9 13H00 QUYEN TUNG D NHA BE 08 5.0 105 4,432 B12 – F0 P  H1      –        TR
10 13H30 15H00 THANH A MUOI PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.CLUC  TR      –         H2
11 14H30 16H00 DONG HANH BIEN DONG FORTUNE 4.1 124.8 5,725 NOSCO – B.GOT HA18.TP01  H1
12 20H00 21H00 THANH B PENELOPE OLDENDORFF 12.6 255.25 63,993 HM2.6 – F0  TL
13 16H30 KHUNG VAST OCEAN 3.2 48.0 493 CLUC – CL1  H2                X2
14 20H00 21H00 HA C ROYAL 89 5.5 90.98 2,999 F0 – HM1.4  TL
15 20H00 22H00 DANG TUNG D NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B125000 P  TL                H2