Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHĂC QUYÊN: 0969476286 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 ĐÀO VĂN KHIÊN- X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
15:25 – 2.3M
06:11 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
15:3.0 – 2.6M
06:37 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 16H30 18H00 HIẾU NHA BE 08 6.6 105.0 4,432 F0 – B12 P  H2       TL
2 16H30 17H00 SON KIEN TRUONG NGUYEN 89 3.0 103.18 2,242 HL1.12 – HL3.1CM NM6  H2
3 05H30 06H00 CHÂU TOP FAIR 12.2 189.90 30,974 HM2.3 – FO  TL
4 08H30 09H00 PHÁI PETROLIMEX 10 7.5 175.90 25,408 HM1.5 – FO  H2
5 08H00 HIỆU ĐỨC LONG TAN 79 6.60 97.1 2,980 XMHL – FO CL6  H1          H2
6 02H00 TRƯỜNG KIÊN INDONESIA EXPRESS 8.56 215.40 57934 HM2.3 – CL6 HL8 – NM6 – CL6         TA   X5
7 10H00 PHAI PEDHOULAS CEDRUS 13.5 228.99 43003 HM2.4 – HL3.3  H2
8 08H30 10H00 TUAT TUNG D YONG DA 9 7.7 99.95 6,641 HM2.5 – CL5 HG  H2    –   X5
9 00H00 MUOI NAM TU SON 3.2 99.92 4,022 F0 – HL1.3               H1
10 18H00 KHỨNG HIỆU NHA BE 10 5.0 108.00 4760 B12 – FO P  H1          H2
11 CANCEL 11H30 LINH HAI NAM 39 3.5 170.70 17979 SN – CTAU1HL HP01.TP02.TP03  X5
12 16H00 17H00 ĐÔNG TÙNG D HAI DUONG 68 3.5 121.10 7243 SN – CTAU1TL HP01.H,AU18.H.AU19  X5
13 11H30 12H00 KHOAI MƯỜI HAI NAM 89 9.05 171.59 19799 HM1.4 – HL1.1  H1
14 20H00 20H30 HÀ C XINGHE EXPRESS 9.1 118.87 8652 HL1.2 – FO  H1
15 21H00 HẠNH ĐƯC EAST SAIL 3.8 87.00 2252 CL5 – FO HG  X5       H1