Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : NGUYỄN QUÔC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH :  PHAM CUONG THAI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO: 0944455528 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
20:05 – 2.3M
08:35 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
17:22 – 2.4M
07:32 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 06H00 TUẤT ĐỨC EAST SAIL 5.6 87.00 2,252 HM1.2 – CL5 HG  H1          X2
2 08H30 10H00 HƯNG PEDHOULAS CEDRUS 13.5 228.99 228.99 FO – HM1.2  H1   TA   H1
3 15H00 15H30 PHÁI HÀ B TOMINI LIBERTY 6.0 199.90 199.90 HL3.3 – FO  H1
4 13H00 14H00 THUẬN HAI NAM 89 9.05 171.59 19799 FO – HM1.4  H2   TA   H2
5 08H30 10H00 BÌNH YONG DA 9 7.7 99.95 6,641 FO – HM2.5  H1   TA   H1
6 06H00 KHỨNG KIÊN HAI PHUONG SUN 6.3 90.70 2,551 HG7.1 – FO  H2   TA   H2
7 06H30 07H00 CƯỜNG C PACIFIC SOPHIA 6.5 189.99 30,064 HP4 – FO  H2   TA   H2
8 02H00 THANH B JR SPRING 9.8 228.38 44452 CL5 – FO CLUC – HL8 – CL8HT  X3   TA   H1
9 13H00 16H30 SƠN CANOPUS 6.0 169.26 16949 FO – FN4 NM8  H2  TAT2  X2
10 04H30 05H00 HÀ A KHOÁI WHEAT  WEIFANG 9.05 229.00 44103 HM2.4 – CL6 CLUC – HL8 – CL6HT  H1          X2
11 00H00 00H30 THẮNG A EPIC TRADER 10.0 189.99 32,987 HL1.1 – F0  H2          TR
12 08H30 10H00 TÙNG A RIVERTEC 9.9 179.9 20,763 HM1.4 – HL  H1  TA   H1
13 08H00 09H00 QUYỀN VICTORIA 68 6.3 91.94 2,995 HL3.1 – HL H8  H8
14 08H30 09H30 ĐÔNG LONG TAN 79 3.5 97.12 2,980 F0 – XMHL CL6  H1  TA   H2
15 16H30 HÀ B PHAI HONG LI 9.43 169.51 15,932 HL3.6 – F0         H1TA   H1
16 20H00 HẠNH HIỆU PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6  H1          H2
17 19H00 20H00 HÀ C TÙNG D NHA BE 10 7.0 108 4,760 F0 – B12 P  H2          TL
18 13H00 15H30 HIỆU ĐỨC VU GIA 18 3.2 75.82 2,554 F0 – HL1.15  H2   TA   H2
19 23H30 TRƯỜNG KIÊN SPAR GEMINI 7.5 190.00 32474 CL7 – FO HL8 – CL8 X2 – TA
20 21H30 21H30 NAM MƯỜI VICTORIA 68 9.0 91.94 2995 HL1.5 – FO H1
21 21H30 23H00 THANH B PACIFIC WEAL TH 6.5 199.90 36449 FO – HN1.6 H1 – TA T2 – X2