Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : NGUYỄN QUÔC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH :  PHAM CUONG THAI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU: 0904458128 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
22:00 – 2.6M
09:00 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
22:03 – 2.7M
07:54 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 15H00 16H00 DANG TRUONG NGUYEN 89 3.0 103.18 2,242 F0 – HL1.12  H2     TA    H2
2 21H30 MUOI TRUONG AN 06 7.1 95.12 2,971 XMHL – F0 CL6  H2              H2
3 CANCEL 23H30 THẮNG A RIVERTEC V2101 9.9 179.90 20763 HM – HL
4 11H00 13H00 PHAI HUNG BARONESS 3.8 179.50 22,137 F0 – CTAU HP1.TP2.TP3  X3
5 12H00 12H30 THANG A DENSA DOLPHIN 6.0 189.99 32,379 HM1.5 – HL3.4  H1
6 15H00 HANH NAM PHAT OCEAN 4.8 111.7 5,691 HG1 – F0  H1             H2
7 12H00 13H00 BÌNH TÙNG D PETROLIMEX 12 8.0 128.60 8,542 HL1.3 – B12 P.CL6  H1              TL
8 12H00 HIẾU HA C PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13,468 B12 – F0 P.CLUC  H2            H1
9 07H00 07H30 DONG VICTORIA 68 3.8 91.94 2,995 HL3.1 – HL3.1CM H8  H8
10 17H30 19H00 TUNG A SHENG DE HAI 6.5 189.99 32,973 F0 – FN3 NM8 TR – TAT2  X2
11 00H00 KHỨNG ĐỨC TRUONG NGUYEN 136 5.75 91.80 2,656 XMTL – HG H8  H8               H1
12 06H00 07H00 THẮNG A TOP FAIR 12.2 189.90 30,974 F0 – HM2.3  H2     TA     H2
13 06H00 THẠO KIÊN TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 CL2 – HG  X3               H1
14 06H00 07H00 CHÂU RIVERTEC 9.9 179.90 20,763 F0 – HM1.4  H2     TA     H2
15 06H00 07H30 TRƯỜNG CORAL 7.34 210.00 52,938 F0 – HM2.5  H2     TA     H2
16 06H00 08H00 HÀ A WHEAT WEIFANG 8.9 229.00 44,103 F0 – HM2.4  H2     TA     H2
17 15H00 16H00 CHAU JAL KAMADHENU 9.35 229.00 45,246 F0 – HM1.5  H2     TA     H2
18 19H30 21H00 CHÂU TÙNG D PENELOPE OLDENDORFF 14.5 255.25 63,993 F0 – HM2.6  H1      TA –  H1
19 21H00 THANH B XINHUI EXPRESS 10.7 215.4 54,732 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6  X2     TA      H1
20 17H30 19H00 CƯỜNG C JAWAD 12.0 189.94 29,987 HM2.6 – F0 TR        TA
21 20H00 CƯỜNG C JAWAD 12.0 189.94 29,987 F0 – HN1.3             T2    X2
22 17H30 21H00 TRƯỜNG CORAL 7.34 210.00 52,938 HM2.5 – CL3 HL8 – NM6.CL6 TR – TA – X3
23 22H00 ANH TRUONG NGUYEN 136 5.75 91.80 2,656 HG – FO H2 – TA – H1