Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH VĂN KHOÁI : 0973037379 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
08:19 – 2.6M
22:18 – 1.2M
HON GAI TIDE TABLE
09:00 – 2.8M
22:21 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 – 2.9M
18:23 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 02H00 TRƯỜNG SASEBO ECO 7.7 225 41,773 HL3.3 – F0 TL – TL
2 04H00 TRƯỜNG GENCIANA 8.6 199.91 40,269 HM2.1 – CL4 CL6.HL8         TL –  X1
3 05H30 10H00 SƠN PALEISGRACHT 8.0 168.68 17,644 F0 – HM1.3 H6     –     H2
4 20H00 TRƯỜNG ROYAL 6.5 229 47,984 CL3 – F0 CL6HT.NM6.Cluc X1      –    TR
5 22H30 NAM PALEISGRACHT 8.0 168.68 17,644 HM1.3 – HG         TR – H1
6 01H30 05H00 KHỨNG MOUNT GOUGH 4.4 169.99 18,870 HM1.5 – F0 TL
7 10H00 THẠO THẾ TRUONG NGUYEN 18 5.5 91.8 2,656 HG1 – F0 H2
8 05H30 07H00 A YUE AN TIAN YING 6.5 189.99 30,053 F0 – SD H6     –     H1
9 05H30 06H30 ANH PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – HM1.2 H6     –     TL
10 15H00 17H30 CHÂU PETROLIMEX 16 10.8 183.2 29,188 F0 – HM2.1 H1 – H6 – H1
11 15H00 15H30 QUYỀN PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – HM1.4 H1
12 19H00 20H30 NAM MOUNT GOUGH 4.4 169.99 18,870 F0 – HL TR – TR
13 21H00 23H00 THANH B YUE AN TIAN YING 6.5 189.99 30,053 SD – HN1.5 TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA YUE AN TIAN YING WOORI SUN