Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG : 0907050268 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
08:16 – 2.2M
23:16 – 1.7M
HON GAI TIDE TABLE
09:00 – 2.4M
23:48 – 1.9M
CAM PHA TIDE TABLE
09:15 – 2.4M
17:35 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 10H00 THUẬN BMC CALYPSO 5.9 154.35 14,951 F0 – HM1.3  H2 – H6 – H2
2 06H00 07H00 THẮNGA GLOBAL DIAMOND 5.6 153.78 20,395 F0 – HM2.2  H2 – H6
3 06H00 08H00 KIÊN THẾ VIET HUNG 09 4.8 87.68 1,742 F0 – HM1.4  H2 – H6 – H2
4 19H30 20H00 HƯNG MƯỜI GLOBAL DIAMOND 5.6 153.78 20,395 HM2.2 – CL3 CL8.NM6  H1     –     X3
5 06H00-SH 07H00 A KHOÁI PETROLIMEX 16 10.8 183.2 29,188 HM2.1 – B12 P.CLUC  H2 – H6 – H1
6 09H00 THẮNGA VIET THUAN 30-02 9.5 178 19,918 F0 – HM2.3          H6 – H2
7 19H30 21H00 TÙNGA HAI NAM 86 9.7 180 21,385 F0 – HM2.1  H1 – H6 – H1
8 22H30 TRƯỜNG KHỨNG AURORA LIGHT 7.27 203.5 46,422 CL6 – F0 CL6.NM6.HL8  X3 – H6 – TR
9 19H30 22H00 CỬU NHA BE 08 6.6 105 4,432 F0 – HM  H1
10 19H30 20H00 THANHB VIET THUAN 30-02 9.5 178 19,918 HM2.3 – HL1.1  H1
11 19H30 20H00 KHOÁI BMC CALYPSO 5.9 154.35 14,951 HM1.3 – HL3.1  H1
12 19H30 20H00 THẠO VIET HUNG 09 4.8 87.6 1,742 HM1.4 – PVOIL HG  H1            H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA YUE AN TIAN YING WOORI SUN